Home

Pořizování fotografií bez souhlasu

Ptáte se: Pořizování fotografií mé osoby bez mého souhlasu

Co se týče pořizování fotografií cizích staveb bez souhlasu jejich vlastníků, lze říci, že právní úprava se v této oblasti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku příliš nezměnila Za používání fotografií zaměstnanců bez jejich souhlasu hrozí firmám sankce. A ne malé. Hrozí pokuty až do výše 20 milionů eur, ale zatím k tomu ještě není prováděcí předpis, takže posuzování u soudu ještě není známé, vypočítává Jiří Halbrštát Šíření fotografie nezletilé osoby bez souhlasu rodičů Co se týče souhlasu zákonného zástupce, nevyplývá z žádného ustanovení občanského zákoníku, že by pro pořizování a rozšiřování fotografií nezletilých bylo zapotřebí souhlasu obou rodičů (takový závěr by byl ostatně poněkud absurdní).. Důvodem je, že autor fotografie dal podle občanského zákoníku souhlas s rozšiřováním již tím, že fotografii sdílel. Uplatní se však korektiv, podle kterého platí, že svolení autor dal pouze k rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat Pořizování fotografií objektů (autorských děl) v uvedených prostorách tedy bude podléhat zejména tomu, co stanoví návštěvní či jiný obdobný řád prostor, ve kterém byla fotografie pořízena. lze jej fotografovat a tuto fotografii poté užít bez souhlasu autora díla, a to i za komerčními účely (jak vyplývá z.

A konečně, existuje jeden druh předmětu, který je nezákonný pro pořizování fotografií: dětská pornografie. Děti nemohou legálně udělit souhlas a bez ohledu na to jsou tyto věci považovány za tak ohavné, v zásadě neexistuje způsob, jak vyjmout výjimku. Necítím potřebu o tom dále diskutovat Tyto podmínky pořizování a šíření fotografií a zvukově-obrazových záznam jejich výrobků anebo služeb mnou neschválených a že nebudete žádným způsobem bez mého předcházejícího souhlasu skrytou ani otevřenou formou propagovat při pořizování AVD žádné názvy, loga, zboží ani služby žádné osoby.. K pořizování, používání, šíření či zveřejňování fotografií či jiných záznamů fyzických osob nebo skupin osob může docházet jak v režimu zpracování osobních údajů, tak pouze v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Z tohoto hlediska by tedy bylo možné uzavřít, že i v rámci GDPR je prostor pro pořizování a uveřejňování fotografií z činnosti organizace bez výslovného souhlasu focených. Takto uzavřít lze téma ale pouze ve vztahu k účastníkům akce, kteří nejsou členy organizace. U členů organizace samotných je tento závěr.

Právní informace k pořizování videonahrávek a fotografií zdravotníků Častým dotazem lékařů a dalších zdravotníků na seminářích je situace, kdy pacient nebo osoby, které ho doprovázejí, si bez souhlasu zdravotnického pracovníka začnou pořizovat fotografie nebo (častěji) videonahrávky situací spojených s. Zpracování fotografií ze zaměstnaneckých akcí se řídí občanským zákoníkem. Zde se sice nejedná o oprávněný důvod zaměstnavatele, na druhou stranu není vyžadován písemný souhlas. Za svolení se považuje jakékoliv svobodné a vážné vyjádření vůle, ze kterého plyne, že se zachycením své podoby nemá. Je zakázáno fotografovat lidi bez jejich souhlasu s další distribucí fotografií, tolik lidí tuto situaci využívá. Mohou slovně dovolit, aby jejich fotografie byly vzaty, ale pak se domáhali soudu, aby se od fotografa uzdravily pokutu nebo dosáhly jiných cílů

1. ÚČEL A SOUHLAS Zúčastním‑li se konference/vzdělávací akce ARCDATA PRAHA, s.r.o., (dále jen ARCDATA), bez časového ome ‑ zení souhlasím s tím, aby: a) mne a mé projevy osobní povahy a osobní údaje (podobizna/fotografie, videozáznam mé osoby, video či audio záznam mé osoby a hlasu a záznam a zá Svým příchodem souhlasíte s pořizováním fotografií a záznamů své osoby. Tímto stručným oznámením se pojistili organizátoři posledního Dyzajn Marketu před nařčením z porušování předpisů o ochraně osobnosti. Podle právníků je však vyvozování souhlasu jen z uveřejnění takové informace na sociální síti dost na hraně Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů fyzických osob bez jejich vědomého souhlasu, ať už za jakýmkoliv účelem, se vždy dostane do kolize s právem na ochranu osobnosti a nedotknutelnosti soukromí Svolení fotografované osoby není třeba, použijí-li se fotografie k úředním účelům na základě zákona se účastní pořádané akce; naopak pořizování fotografií, které zachycují pouze průběh akce, ale nikoli podobizny jednotlivých fyzických osob, které nebudou ani jiným způsobem ztotožněny (např. bez souhlasu subjektů údajů, pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionář Uvádíme několik příkladů fotografií, kde není třeba souhlas poskytnout: Obecné vlakové nádraží s odstraněným značením souhlas nevyžaduje. Generické výlohy a značení, která byla pročištěna (tj. u kterých byly odstraněny rozpoznatelné názvy), je možné nahrát i bez souhlasu

Pořizování fotografií mrtvě narozených dětí a dětí, které zemřou krátce po narození. Následující text je z připravovaného materiálu Nadačního fondu Klíček a týká se především právních aspektů fotografování a vztahuje se primárně k prostředí porodnice, kde bývá situace často ovlivněna řadou specifických provozních okolností a především. Pořízení záznamu osobnostní povahy bez souhlasu pro účely osobní vzpomínky, nutné budoucí změny zákoníku v důsledku kolize osobnostních práv tzn. mimo zveřejňování fotografií z oficiálních míst - tiskový mluvčí HZS. V současné době pořizování a prezentaci fotografií řeším ústním souhlasem Použití fotografie bez souhlasu Jak se bránit proti zveřejnění fotky a videa na internetu . Použitím vaší osobní fotografie nebo fotografií bez vašeho souhlasu a jejich zveřejněním na internetu se provozovatel může dopouštět porušení § 12 Občanského zákoníku, které je ustanovením na ochranu osobnosti při použití písemností, obrazových nebo zvukových. Ptáte se: Pořizování fotografií mé osoby bez mého souhlasu . Souhlasím s případným použitím fotografií a videí z Talent Campu na stránkách YouTube, Facebook, webových stránkách www.talentcompany.cz a s vytvořením videofilmu z Talent Campu a jeho promítáním a zveřejněním

Fotky v éře GDPR. Co můžete bez obav zveřejnit? GDPR.c

  1. Tento dokument by se ale neměl jmenovat souhlas a už vůbec ne informovaný souhlas. Má-li matka problém s focením (např. kvůli stalkujícímu bývalému manželovi), určitě by měla škola vyhovět a dítě nefotit, ale i běžné pořizování fotografií v rámci provozu školy je jinak bez souhlasu
  2. Tyto podmínky pořizování a šíření fotografií a zvukově-obrazových záznam jejich výrobků anebo služeb námi neschválených a že nebudete žádným způsobem bez našeho předcházejícího souhlasu skrytou ani otevřenou formou propagovat při pořizování AVD žádné názvy, loga, zboží ani služby žádné osoby..
  3. Po prostudování těchto výše uvedených odpovědí zjistíte, že i váš případ (dokumentace akce) bude spadat pod jednu ze zákonných licencí k pořizování fotografií. Korektivem v tomto případě je jistě přiměřenost, jak je naznačeno především v prvním souhrnu výše

Důkaz nahrávkou pořízenou soukromou osobou nebo epravo

Pořizování filmového a zvukového záznamu bez souhlasu natáčeného. - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Pořizování filmového a zvukového záznamu bez souhlasu natáčeného.. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích Ve všech prostorech zdravotnického zařízení (dále jen ZZ) je zakázáno pořizování fotografií, videonahrávek a audionahrávek bez souhlasu natáčených či fotografovaných osob a BEZ SOUHLASU pověřeného či vedoucího pracovníka ZZ Sonomedical s.r.o. (§§ 84,85,87,90 o.z.89/2012Sb.v pl.z

GDPR a osobní údaje použité ke komerčním účelům – eWoman

Pořizování a zveřejňování fotografií pro potřeby: instituce, pokud bude podoba člověka zachycena tak, že je možné určit jeho totožnost, musí za každých okolností a bez ohledu na (ne)souhlas člověka splňovat základní pravidla: Fotografie nesmí narušovat důstojnost člověka, jeho soukromí, čest, zesměšňovat. Pořizování fotografií a videozáznamů bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud by mělo dojít k uveřejňování fotografie ve spojení se jménem apod., pak takové zveřejnění podléhá Vašemu souhlasu. Protože činnost školy přináší potřebu zveřejňování fotografií a videí, které přesahuje možnosti zpracování. osoby bez jejího souhlasu je v rozporu s ustanovením § 84 občanského zákoníku. Lze doporučit začlenit do vnitřního řádu zákaz pořizování fotografií a videonahrávek poskytování zdravotních služeb a zdravotníků bez výslovného souhlasu dotčené osoby a pověřeného vedoucího pracovníka

Poučení o zpracování osobních údajů a informace k pořizování fotografií a audio-video záznamů práce s žáky a studenty školy bez souhlasu se zpracováním osobních údajů a bez souhlasu se zachycením podobizny člověka v souladu s § 89, zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a v souladu s Nařízením GDPR formou. a záznamů bez souhlasu snímané osoby, - zejména pořizování důkazů - vymezení způsobů užití legálně pořízeného záznamu Přípustnost pořízení a užití obrazových a zvukových záznamů a fotografií ve správním řízení_online_16. Jak je to s pořizování a sdílením obrazových a jiných záznamů na sociálních sítích? Jaké fotografie mohu pořizovat a sdílet, a jaké nikoliv? Stále více uživatelů sociálních sítí řeší podobné otázky. Problematika sdílení cizího obsahu však není černobílá a je potřeba od sebe oddělit jednotlivé typové kategorie situací, které mohou nastat

Výjimky pro pořizování a zveřejňování takových fotografií, při kterých není vyžadován souhlas majitele, uvádí § 89 občanského zákoníku. Ten říká, že obrazový záznam lze bez svolení pořídit nebo použít přiměřeným způsobem k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo. - fotografie a záznam jako nositelé důkazů, jako prostředky způsobilé zprostředkovat stav věci - přímá a nepřímá povaha záznamů a fotografií - přípustnost fotografií a záznamů pořízených bez souhlasu snímané osoby - seznámení ostatních účastníků s fotografiemi a záznam Nahrávání rozhovoru bez souhlasu. Důkaz nahrávkou pořízenou soukromou osobou nebo projevem na sociálních sítích. Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů fyzických osob bez jejich vědomého souhlasu, ať už za jakýmkoliv účelem, se vždy dostane do kolize s právem na ochranu osobnosti a nedotknutelnosti soukromí Kdy je nahrávka bez souhlasu nahrávané osoby.

Avšak i soukromá osoba si může pořizovat a vystavovat fotografie bez souhlasu fotografovaného, pokud fotografie vznikla pro vědecké a umělecké účely či pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ke zpracování tak nebude docházet při běžném nahodilém pořizování fotografií pro osobní účely. Ústavní soud poukázal na to, že v případě pořizování záznamu na kameru měly správní orgány i správní soudy shodně za to, že stěžovatelka splnila povinnosti správce (§ 5 odst. 1 zák. o ochraně osobních údajů), avšak k legálnosti takového zpracovávání chyběl primární právní titul, kterým je souhlas. Pořizování fotografií a videozáznamů (dále jen záznamy) je často spojené s právem na ochranu osobnosti člověka včetně všech jeho přirozených práv. Podle § 84 občanského zákoníku je možné zachytit jakýmkoliv způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, jen s jeho.

Video: Focení a pořizování záznamu bez souhlasu - osoby, v kině a

Pořizování a zveřejňování fotografií pro potřeby: knihovny, pokud bude podoba člověka zachycena tak, že je možné určit jejich totožnost, musí za každých okolností a bez ohledu na (ne)souhlas člověka splňovat základní pravidla: Fotografie nesmí narušovat důstojnost člověka, jeho soukromí, čest. - Zákaz pořizování fotografií a videozáznamu bez souhlasu figuranta! - Kdo chcete kousat na manžetu, ringo, apod. dát den předem informaci, aby si to figurant s sebou vše vzal. Děkujeme za pochopen Souhlas se zveřejněním fotografií gdpr vzor. Souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamu ke kterému udělujete souhlas Osobní údaje, zpracovávané na základě tohoto souhlasu, zahrnují zejména fotografie dítěte/dětí, Další informace týkající se zpracovávání mých osobních údajů, mých práv spojených se zpracováním

Neoprávněné zveřejnění fotografií, zveřejnění fotografií a

Tím podle novely britského zákona, který vstoupil v platnost teprve letos v dubnu, spáchal trestný čin. Za uirting, tedy pořizování fotografií pod sukní osoby bez jejího souhlasu, tak advokátovi hrozí až dva roky za mřížemi Za zveřejnění intimních fotek bez souhlasu dotyčného teď hrozí v Anglii a Walesu vězení. Ilustrační foto | Foto: Thinkstock Londýn - Za takzvanou pornografii ze msty, kdy člověk ze zášti vůči někomu zveřejní na internetu jeho kompromitující fotografie či video, mohou soudy v Anglii a Walesu ode dneška udělovat až

GDPR - pořizování a zveřejňování fotografií 22HLA

Souhlas - fotografie. Souhlas s pořízením a zveřejňováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů a dalších projevů dítěte obdržení žádosti ve smyslu předchozího odstavce bude subjekt údajů informován o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je. Není tedy nutno při pořizování a sdílení umělecké fotografie větší skupiny osob obstarávat souhlas každé z nich, podobně jako není nutné žádat o souhlas osobu, která vystoupila na veřejném prostranství s cílem oznámit svůj volební program. V potaz je nutno vzít taktéž autorskoprávní ochranu Právní posouzení: Pořizování a zveřejňování fotografií pro potřeby: knihovny, pokud bude podoba člověka zachycena tak, že je možné určit jejich totožnost, musí za každých okolností a bez ohledu na (ne)souhlas člověka splňovat základní pravidla Pořizování zvukového záznamu bez souhlasu. Akoliv mme mnoho zkuenost s daovmi kontrolami probhajcmi u naich klient, otzku zda lze nahrvat stn jednn se sprvcem dan, jsme eili poprv. Fuk & Partnei Od roku 1995 psobme na poli daovho poradenstv a auditu. Svm klientm nabzme mnohalet zkuenosti podnikovho poradenstv V případech pořizování a zveřejňování reportážních fotografií z činnosti školy (situační záběry z vyučování, soutěží, dílen, veřejných vystoupení žáků apod.) se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o ochranu soukromí, tj. o postup podle ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, která upravují pořizování a.

ochrana osobnosti z hlediska občanského zákoníku - pravidla a limity. pořizování fotografií, audio a videozáznamů a jejich užití. podobizna a projevy osobní povahy jakožto osobní údaje a jejich ochrana dle GDPR. umělecké výkony a jejich záznam, ochrana dle autorského zákona. souhlas s užitím podobizny a projevů. Pořizování a zveřejnění fotografií ze školních akcí za účelem propagace či zvýšení zájmu Souhlas poskytuji na celé období svého vzdělávání / vzdělávání svého dítěte na této škole Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnou Pořizování fotek kohokoliv bez výslovného souhlasu fotografovaného je v rozporu s platnou legislativou v rámci ochrany osobnostních práv, tzv. GDPR.. Pokud poškozený podá podnět k přešetření z důvodu neoprávněného pořizování jeho záznamu vystavuje se ten, kdo záznam na dané médium pořídil, trestně právnímu či. Pokud provozovatel obchodu zveřejní na Facebooku fotografii domnělého zloděje z bezpečnostní kamery, riskuje pokutu za porušení zákona o ochraně osobních údajů. Záběry lze poskytnout policii, nikoli využít pro hledání pachatele na vlastní pěst. Vyplývá to z nového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) v letité kauze krádeže kola z obchodu v Bubenské. Informovaný souhlas Pořizování fotografií a videí ze školních akcí a jejich zveřejnění na webových o. a na dobu nezbytnou pro zpracování, vědecké účely a archivaci. Škola nesmí bez zákonem stanovených případů tyto osobní údaje a citlivé osobní údaje poskytnout třetím osobám a úřadům

Kdy můžete dát fotku svého známého na sociální sítě

l) Žákům je zakázáno pořizování fotografií, audio a video záznamů v prostorách školy bez souhlasu pedagogických pracovníků nebo ostatních pracovníků školy. V Poličce 17. 1. 2019 Mgr. Lenka Novotná ředitelka škol Pro pořizování dokumentačních fotografií a krátkých videozáběrů zobrazujících průběh akce, bez zachycení podobizny jednotlivých osob, využíváme zpravodajské licence, ke které není třeba souhlasu. K pořizování fotografií a dokumentačních videozáběrů zobrazujících jednotlivé fyzické osoby a nemožnosti získat.

Fotografie cizí nemovitosti jako důkaz ve správním řízení

Podle autora knihy Pierse Bizonyho se NASA zaměřila na pořizování fotografií až poté, co jí došlo, že snímky mají velkou výpovědní hodnotu o tom, co se děje ve vesmíru. Fotografie navíc vždy byly k dispozici zcela zdarma, protože byly součástí poznávací a vzdělávací mise Přihlášením do tanečního klubu nebo kroužku rodič/zákonný zástupce uděluje souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů svého dítěte. Taky uděluje spolku Marendi z.s. souhlas, k použití těchto záznamů k propagaci firmy a to bez jakéhokoliv nároku na odměnu POZOR! Přihlášením do tanečního kurzu účastník uděluje souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů své osoby. Taky uděluje spolku Marendi z.s. souhlas, k použití těchto záznamů k propagaci firmy a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu Kvůli pořizování fotek na památku si míň pamatujeme Lidé chtějí zachytit okamžik, ten jim ve skutečnosti uniká, tvrdí vědci. Miloš Zeman se fotografoval na oficiální portrét Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu Economia,. Souhlas s uveřejněním fotografií gdpr. Zveřejnění fotografií a videí na internetových stránkách. S ohledem na právní úpravu Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně.

Kvůli GDPR firmy řeší, co s fotografiemi zaměstnanců na

Když před pár dny obletěla internet starší fotka Khloé Kardashian (37) v bikinách, jejíž zveřejnění údajně neschválila, uživatelé sociálních sítí snad nemluvili o ničem jiném. Khloé, kterou hojně kritizují, že své fotografie až příliš upravuje, se nyní rozhodla k věci vyjádřit a promluvila i o své figuře, již si hateři berou do úst už od dob, kdy byla. PS4 pořizování her Pro přidání komentáře je nutné být registrován a přihlášen. 8 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. 8 Tribes of Midgard Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu konzolista.cz, zakázáno.. Odpovědět na problém se zveřejňováním školních fotografií po 25. květnu není tak jednoduché. V zásadě mohou být bez souhlasu uveřejňovány reportážní fotografie o akcích školy, zatímco souhlas musí být udělen, pokud je možné osobu identifikovat nebo je označena jménem

Jestliže jsou fotografie zaměstnanců umisťovány pouze na zaměstnanecké průkazy, které má pravděpodobně na mysli i tazatel pod pojmem vizitky, lze dospět k závěru, že cílem a důvodem takového opatření je především zajištění bezpečnosti a ochrany majetku, a že jej tedy lze zavést i bez souhlasu zaměstnanců Velmi pravděpodobně ano. Pro tyto případy rozhodně nepotřebujete souhlas se zpracováním údajů. A nepotřebují jej obvykle ani ti, kteří se Vašeho souhlasu tak vehementně dožadují. Omyl druhý: souhlasu je zapotřebí pro pořizování fotografií a videozáznamů klientů i zaměstnanc Podívejme se, co na pořizování fotografií, Zpracování bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. 3. Systematicky prováděné operace s fotografiemi nebo. Jsem si vědom/a, že mám právo bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas a to na emailové adrese Mgr. Josefa Lodína skumbro@seznam.cz. Závěr Tímto prohlašuji, že jsem byl/a Mgr. Josefem Lodínem řádně informován/a o pořízení a použití fotografií a že výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně

Šíření fotografie nezletilé osoby bez souhlasu rodičů

Dle právní úpravy nemohou děti do 15 let bez souhlasu zákonných zástupců udělit výstava je pořizování fotek odůvodněno zákonnou zpravodajskou licencí dle § 89 Občanského zákoníku. V této Použití fotografií ve shora popsaném režimu však platí pouze v kontext V průběhu fotografování je zakázáno pořizování jakéhokoli záznamu z focení bez souhlasu fotografa. Provádím základní úpravy jako je ořez, barva, odstín, sytost a jas. Dále základní úpravy pleti - škrábance, jizvy. V případě, že chcete upravit postavu, makeup aj, prosím kontaktujte mne o tom předem K druhé části dotazu je třeba uvést, že pokud zpracování bez souhlasu není možné (tzn. nejde o zpracování, jež umožňuje bez souhlasu subjektu údajů právní předpis) a poskytnutí souhlasu bylo dítětem nebo zákonným zástupcem odepřeno, pak osobní údaje v tomto smyslu nelze zpracovávat Jakékoli šíření části obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu provozovatele serveru je nepřípustné. Výměna rolí. Pořizování fotografií. wallets@email.cz. Další fotografie. Reklama. Reklama. Podmínky

Při pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup, kde je třeba se při jejich pořizování chovat slušně - zejména respektovat ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, která upravují pořizování podobizny se fyzické osoby bez jejího souhlasu, které upravuje § 88 a 89 NOZ. Tzv. úřední licence, tj. pořizování záznamů na základě zákona pro účely úřední2, upravená v § 89 NOZ, zde při nahrávání policisty osobou, která není přítomná jako úřední osoba, nepřichází v úvahu Fotografie zaměstnanců a kopie občanského průkazu zaměstnanců z pohledu GDPR. Ve vztahu k GDPR musí HR oddělení řešit nejen úpravu stávající smluvní dokumentace, ale rovněž se musí zamýšlet nad dalšími praktickými aspekty, mezi které patří mimo jiné i pořizování fotografií zaměstnanců a kopírování jejich občanských průkazů Pořizování a rozšiřování fotografií fyzických osob je obecně upraveno v § 84 a § 85 občanského zákoníku, dle nichž platí, že: Je-li někým pořízena a rozšiřována fotografie nezletilého bez souhlasu jeho rodiče, může se rodič nezletilého domáhat především toho, aby bylo od tohoto zásahu upuštěno nebo aby. Poslanecká sněmovna bude hlasovat o novele zákona o elektronických komunikacích. Komplexní návrh novely bývá veřejností skloňován zejména v souvislosti s navrženým oprávněním Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k pořizování odposlechů