Home

CHOPN patofyziologie

Patofyziologie je vývoj nepříznivých funkčních změn spojených s onemocněním. U lidí s CHOPN to začíná poškozením dýchacích cest a drobnými vzduchovými vaky v plicích. Symptomy progredují od kašle se hlenem k obtížným dýcháním CHOPN je nejčastěji důsledkem kouření tabáku.Největší rizikový faktor představuje kouření cigaret, ale i doutníků a dýmky. Expozice pasivnímu kouření může zvýšit riziko vzniku CHOPN až o 48 % oproti běžné populaci. Dále se podílejí faktory z vnějšího prostředí -znečištění ovzduší, prach a chemické výpary v pracovním prostředí 6. PATOFYZIOLOGIE CHOPN je charakterizována trvalou obstrukční venti-lační poruchou, která vzniká obvykle na podkladě kombinace současného postižení emfyzémem a obstrukcí na úrovni periferních dýchacích cest vyvo-laném chronickou bronchitidou. Projevem je snížení maximálních výdechových rychlostí a zpomalen

Patofyziologie Patologické změny u CHOPN vedou k pří-slušným fyziologickým poruchám, které se ob-vykle projevují nejprve při námaze a později také v klidu. Patofyziologické změny charakteristické pro toto onemocnění zahrnují hypersekreci hlenu Patofyziologie . omezený průtok vzduchu v průduškách (bronchiální obstrukce), který není plně reverzibilní nemocní s CHOPN umírají hodně, nejvíce na respirační selhání, kardiovaskulární onemocnění, nebo rakovinu plic (CHOPN = rizikový faktor ca plic CHOPN obvykle způsobuje kašel, který produkuje velké množství hlenu, dušnost a další příznaky. V tomto článku vysvětlujeme patofyziologii CHOPN. Patofyziologie popisuje změny, které onemocnění nebo stav způsobuje ve fyzických funkcích člověka, jak se vyvíjí

Patofyziologie CHOPN ukazuje degeneraci a destrukci plic a jejich podpůrné tkáně. Zjistěte, jak se vyvíjí a ovlivňuje vaše plíce Sekce patofyziologie dýchání: Standard pro šestiminutový test chůzí Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s CHOPN s prokázanou deficiencí Alfa-1 Antitrypsinu (AATD) aktualizace 2019. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu bronchiálního astmat Nejhledanější. management; 1; treatment; webináře; webinář; Děkujeme Vám za zpětnou vazbu! Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Cílem projektu je posílení horizontálních a vertikálních výukových vazeb mezi preklinickou a klinickou fází studia . akreditovaných programů studovaných na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.. Prostředkem je realizace komplexního e-learningového prostředí (LMS prostředí) Patofyziologie CHOPN: Důsledkem CHOPN je celé spektrum morfologických zmn dýchacích cest a plicního parenchymu, které vedou ke zpomalení výdechového proudu . 3 3 vzduchu. Nejdůležit jší se zdá poškození alveolů a úbytek elastických vláken, zvyšujíc Patofyziologie je vývoj nepříznivých funkčních změn spojených s onemocněním. U lidí s CHOPN to začíná poškozením dýchacích cest a malými vzduchovými vaky v plicích. Příznaky postupují od kašle s hlenem po potíže s dýcháním Patofyziologie • Exacerbace CHOPN je charakterizována zvýšením bronchiálního zánětu a edémem. • Zesílení zánětu vede ke zhoršení obstrukce a k poruše výměny plynů. Zhoršení poruchy poměru ventilace/perfuze spolu se zvýšením spotřeby kyslíku má za následek hypoxickou vazokonstrikci

Patofyziologie CHOPN. Obecný pohled na patofyziologii CHOPN (i ASTMATU) Základníinformace o vzniku CHOPN •predisponovanáosoba (geneticky) •v určitém prostředí(epigenetika) •výrazněji exponována specifickým R.faktorům •po nějakédoběVZNIKÁCHOP Patofyziologie: Mechanizmy vzniku PH u CHOPN. PH může být důsledkem zvýšeného srdečního výdeje, zvýšeného plicního tlaku v zaklínění (wedge pressure) nebo zvýšené plicní vaskulární rezistence (PVR). U CHOPN je role zvýšeného srdečního výdeje i zvýšeného tlaku v zaklínění zanedbatelná Souhrn Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je jednou z nejzásadnějších příčin morbidity a mortality v celosvětovém měřítku. Jedná se o progresivní onemocnění, charakteristické akutními epizodami, kdy dochází k exacerbaci. I když je dobře známo, že CHOPN je potenciálně fatální onemocnění, stále existuje nedostatek informací o finálním stadiu choroby CHOPN ajejích přidružených komorbidit, s maximální možnou mírou individualizace přístupu a léčby (5). Definice a patofyziologie CHOPN je preventabilní a léčitelná nemoc charakterizovaná per - zistujícími respiračními symptomy, bronchiální obstrukcí a abnor

Patofyziologie Chopn: Fyzikální Změny, Vliv Na Plíce a

CHOPN, respirační insuficience, umělá plicní ventilace, heliox. Úvod. Chronická obstrukční plicní nemoc je léčitelné plicní onemocnění, kterému lze předcházet a které má významné mimoplicní účinky, jež mohou přispívat k jeho závažnosti u jednotlivých nemocných. Jeho plicní složka je charakterizována omezeným. CHOPN • Přesná definice dosud chybí • Porucha (trvalá irreverzibilní obstrukce) • Nemoc (morfologický aspekt vzniku obstrukce) • CHOPN je nemoc charakterizovaná omezením průtoku vzduchu v průduškách (bronchiální obstrukcí), které není úplně reverzibilní. Bronchiální obstrukce progreduje a je spojena s abnormáln Srovnání CHOPN a astma COPD Astma Věk Nad 40 Spíše mladší Kouření Kuřáci a ex-kuřáci Není korelace mezi kouřením a AB Dušnost Hlavně během námahy Epizodicky, zvláště po expozici Kašel Typicky ráno Večer Spirometrie FEV1/FVC < 70% trvale FEV1/FVC < 70% při záchvatu Var. PEFR malá velká Vliv GK Učinek u méně než 20% Zlepšení.

stadia CHOPN, patofyziologie působení SiO₂, chronická bronchitida, oxidativní stres, zánětlivé markery BAL, kouření Authors: Z. Hajduková Authors place of work: Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava-Poruba, přednostka MUDr Zkušební okruhy z Patologické fyziologie pro studenty Všeobecného lékařství 112. Patofyziologie pneumonie a plicní fibrózy. 113. Patofyziologie CHOPN ‐ chronická bronchitida, bronchiální astma, emfyzém, cystická fibróza Patofyziologie - geneticky predisponovaný jedinec reaguje zánětem na cigaretový kouř nebo jiné škodlivé inhalační látky zánětem s následným poškozením epitelu substancemi produkovanými neutrofily (elastáza), metaloproteinázami a oxidačním stresem, což vede k buněčné smrti. Následuje nedokonalá reparace se vznikem.

CHOPN - WikiSkript

 1. Úvod do respirační patofyziologie Úvod do respirační patofyziologie CHOPN (chronické obstrukční onemocnění, nádory v průběhu dýchacích cest, uvězněné cizí těleso nebo třeba i struma, která brání dostatečnému proudění vzduchu. Dále za zmíňku stojí tzv
 2. CHOPN často trpí kašlem. Nejméně 2/3 z nich produktivním - někdy hovoříme o bronchitickém fenotypu CHOPN, naopak nemocné s nepřítomností expektorace označujeme jako non-bronchitiky. Kompletní přehled symptomů přítomných u CHOPN doplňují: pískoty (často přítomné během infekce nebo při námaze), pocity stažení n
 3. 1.3 Patogeneze a patofyziologie CHOPN Patogeneze sleduje vznik, průběh a zakončení nemoci. Nyní existují dvě teorie, které se snaží vysvětlit vznik CHOPN. První je teorie oxidačního stresu (vznik nemoci je zapříčiněn působením kyslíkových radikálů, tyto oxidanty jsou obsaženy v kouř
 4. Patofyziologie Z hlediska patofyziologie je vznik pocitu duš-nosti stále ještě nepříliš objasněný jev. Dušnost je pociťována, dosahuje-li síla vyvíjená dýcha- CHOPN), s níž se pojí prodloužené exspirium a exspirační bronchi-tické pískoty a vrzoty. Smíšená dušnost pak bývá důsledkem restrikce dýchací plochy.
 5. Pneumowebinář Aktualizace doporučených postupů CHOPN 15. 01. 2020. Koblížek, Brat, Zatloukal, to jsou tři jména, která nás provedla dalším z pneumowebinářů společnosti Boehringer Ingelheim, tentokrát na téma aktualizovaných doporučených postupů obstrukční plicní nemoci
 6. 112. Patofyziologie pneumonie a plicní fibrózy. 113. Patofyziologie CHOPN ‐ chronická bronchitida, bronchiální astma, emfyzém, cystická fibróza. 114. Patofyziologie pleurální dutiny a nádorových plicních onemocnění. PATOFYZIOLOGIE LEDVIN 115

 1. 1 Obecná patofyziologie. 1.1 1. Definice pojmů: nemoc, symptom, syndrom, etiologie, patogeneze - vysvětlete na příkladech; 1.2 2. Čas a biologické rytmy v patogenezi nemocí,mechanismy kompenzace a dekompenzace, funkční nedostatečnost a selhání - vysvětlete na příkladec
 2. Moduly: 7 (Úvod, Anatomie a fyziologie dýchacího ústrojí, Patofyziologie dýchacího ústrojí u CHOPN, Symptomatologie a diagnostika, Terapie CHOPN, terapie stabilní CHOPN, Terapie exacerbací, Kazuistika). Charakteristika: Na úvod je popsán charakter nemoci, její prevalence a závažnost důsledků pro jedince i celou společnost. Na.
 3. či záložní dechová frekvence
 4. CHOPN Krystaloidy Manipulace se střevem Infekce Akutní operace Mužské pohlaví. Patofyziologie: I. Fáze sympatiku 1. Aktivace sympatiku incisí a anestézií vede k stimulaci presynaptickýc

Teoretická část práce shrnuje poznatky z oblasti respirační fyzioterapie a patofyziologie CHOPN. Obsahem praktické části je kazuistická studie pacienta s akutní exacerbací CHOPN. V závěru je zhodnocen význam fyzioterapie u akutní exacerbace CHOPN Sinobronchiální syndrom je definován jako příčinná souvislost mezi chronickou sinusitidou a zánětlivou reakcí dolních cest dýchacích (např. chronická bronchitida, bronchiektázie, difuzní panbronchiolitida) a je charakterizován zánětem paranazálních dutin, zvýšenou sekrecí v horních cestách dýchacích a chronickým kašlem. V pneumologických ambulancích se můžeme. Pacienti mohou mít astma nebo CHOPN, ale ne obojí. Pokud je pacientovi více než 35 let, má v anamnéze kouření, dlouhodobou produkci sputa, kašel, dušnost bez jasných variací po celý den, je pravděpodobné, že dojde k CHOPN. NICE (National Institute for Healthcare Excellence) doporučuje název CHOPN

Video: CHOPN - KulanWik

literární rešerše. Zaþíná struným seznámením s CHOPN, etiologií, patogenezí, epidemiologií a klasifikací. Podstatnou þást tvoří klinické projevy nemoci. Dále se zde pojednává o pohybové aktivit u pacientů s CHOPN, která je stžejním tématem celé práce. V neposlední řad zmiňuji plicní rehabilitaci a možnosti. CHOPN pat ří mezi významné p říčiny chronické morbidity a mortality na celém sv ětě. Mnoho lidí, kte ří trpí touto nemocí dlouhá léta, p řed časn ě umírá bu ď na ni nebo na její komplikace

Patofyziologie Chopn: Co Se Stane, Příčiny a Příznaky

o tomto onemocnění se zkratkou CHOPN, celým názvem chronická obstrukní plicní nemoc, dozvědět co nejvíce. Toto byl jeden z důvodu mého výběru. Získat bližší informace. Od patofyziologie, přes možnosti léþby, k samotné prognóze. CHOPN þasto vzniká u dlouholetých kuřáků, kteří mají další přidružen spirometrickými parametry u pacientů s CHOPN Mgr. Magdalena Binderová Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Miroslav Kova ík, Ph.D. HRADEC KRÁLOVÉ, 2021. Pod kování Ráda bych zde poděkovala svému vedoucímu rigorózní práce PharmDr. Miroslavu Kovaříkovi, Ph.D. za jeho čas, ochotu při konzultacích, podklady Akutní exacerbace CHOPN a akutní exacerbace bronchiálního astmatu z pohledu intenzivní péče (vytvořeno: 15. 9. 2009, poslední úpravy: 11. 10. 2010) Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, FN Hradec Králové: 1.77 M léčbu CHOPN Předsedající: Kristián Brat, Jaromír Zatloukal ⮚ Část 1 - Úvod, Definice a Patofyziologie, Rizikové faktory, Epidemiologie, Výhledy do budoucnosti. Kristián Brat (Brno)10 minut ⮚ Část 2 - Diagnostika, klasifikace a sledování správnosti inhalační techniky. Vladimír Koblížek (Hradec Králové) 15 minu Autorka podává souhrn epidemiologických studií, které potvrzují roli SiO₂ v rozvoji chronické bronchitidy a CHOPN. Klíčová slova: stadia CHOPN, patofyziologie působení SiO₂, chronická bronchitida, oxidativní stres, zánětlivé markery BAL, kouřen

Co je patofyziologie CHOPN? - Zdrav

Chronická obstrukční plicní nemoc ( CHOPN ) je typem obstrukční plicní onemocnění charakterizované dlouhodobé dýchací problémy a špatn ým prouděním vzduchu. Mezi hlavní příklady patří dušnost a kašel s tvorbou sputa . CHOPN je progresivní onemocnění , což znamená, že se obvykle časem zhoršuje Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Projekt spolufinancuje Evroý sociální fond, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti c Poruchy vědomí - patofyziologie, diagnostika, léčba, ošetřování 12 a Vztah ventilace a perfuze v plicích, role jeho poruch při vzniku dechové nedostatečnosti b Perioperační management u pacientů u pacientů s CHOPN c Smrt mozku, péče o dárce orgánů.

Patofyziologie CHOPN a jak fungují plíce - Zdraví - 202

Laura Janáčková. Mladá fronta, 1. vydání, 2018. Vznik plicních nemocí i jejich průběh jsou z velké části ovlivnitelné pacientem samotným. Tuto knihu lze opravdu velmi doporučit, protože prevenci a léčbu plic-ních onemocnění je optimální realizovat téměř vždy s psychologickou podporou. Detail Patofyziologie Podkladem onemocnění je genová mutace. Většinou je choroba dědičná autosomálně re-cesivně. Důsledkem této mutace je neefektivní pohyb řasinek, nebo jejich úplná nepohybli-vost - akineze. Z toho vyplývá těžce narušené mukociliární samoočišťování s recidivujícími respiračními infekty Obstrukce -patofyziologie Vznikápostižením drobných dýchacích cest - bronchitidou a destrukcíplicního parenchymu - emfyzémem. Chronický zánět v dýchacích cestách jednak dýchacícesty zužuje, jednak destrukcíplicního CHOPN zhoršen ádu šnos Nemoci plic 23. 11. 2006 . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic Times New Roman Wingdings Výchozí návrh dokument Microsoft Word Spirometrie Respirační systém - patofyziologie Alveolární ventilace Ventilačně perfúzní nerovnováha Snímek 5 Poruchy ventilace Prostá hypoventilace Obstrukční poruchy plic Asthma bronchiale Astma - klinické příznaky Astma - dělení 1.typ přecitlivělosti (IgE.

Guidelines Pneumologi

 1. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je preventabilní a léčitelnou nemocí charakterizovanou obstrukcí dýchacích cest, jež není plně reverzibilní. Obstrukce je obvykle progredující a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny, primárně zapříčiněné kouřením cigaret. I když je CHOPN primárně onemocněním plic, často.
 2. Neověřený přínos pro samoléčbu vysokokapacitního ošetření u CHOPN a také selhání dýchacího systému druhu 1 Července 20, 2021 Z nabízených informací z výzkumných studií pro klienty s inovativní perzistující obstrukční plicní nemocí (CHOPN) nebo s trvalým selháním dýchacího systému typu 1 nelze vyvodit.
 3. 1 Pacient s respirační insuficiencí MUDr. Martin Hlavatý2 Respirační insuficience urgentní stav, kdy respiračn&iacu..

Pneumologie CHOPN muj

Verdana Arial Garamond Wingdings Calibri Times New Roman MS Pゴシック Symbol News Gothic MT Linky 1_Linky 2_Linky 3_Linky Plicní hypertenze a plicní embolie Plicní cirkulace Snímek 3 Plicní cirkulace - hemodynamika Snímek 5 Plicní hypertenze Plicní hypertenze - patofyziologie Plicní hypertenze - klasifikace (WHO 2003) Plicní. Patofyziologie nervového systému v kazuistikách VSEOB/4/1-9 Patoyziologie, m.č. 337, 2. patro, Karlo Patologické formy dýchání, patofyziologie obranných dýchacích reflexů, patologie pleurální dutiny; Obstrukční plicní nemoci (astma bronchiale, emfyzém, bronchiektázie, chronická bronchitis a ChOPN) Restrikční plicní choroby (ARDS, atelektáza, fibróza, TBC, edém plic

Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci

Patofyziologie ženského a mužského hypogonadizmu.doc. 131. Gastroenteropankreatický hormonální systém ‐ vymezení, poruchy.doc. 128. Poruchy sekrece a působení paratyreoidálního hormonu. Poruchy bilance kalcia a fosforu - klinicky významné příklady.doc. 124. Patofyziologie hypotalamického systému - poruchy regulačních. Respirační insuficience Pavel Suk Anesteziologicko resuscitační klinika FN u sv. Anny v Brně Definice stav nedostatečnosti zevního dýchání dle hodnot krevních plynů pO2 9 kPa pCO2 > 6 kPa pH 7,35 kvůli respirační složce Krevní plyny arteriální oxygenace (pO2) ventilace (pCO2, pH) venózní ventilace (paCO2 + 0,5 kPa, pH mírně nižší) oxygenace NE (lze nahradit pulzní. Výukový portál pro mediky a studenty dalších zdravotnických a klinických oborů. Součást celonárodního meziuniverzitního projektu MEFANET. Podpora e-learningu, elektronických skript a využití moderních informačních technologií ve výuce budoucích lékařů a zdravotníků

Koupit Koupit eknihu. Úvod Pavel Jansa, Michael Aschermann ODDÍL I TEORETICKÉ ZÁKLADY 2 Klasifikace plicní hypertenze Michael Aschermann, Pavel Jansa 2.1 Plicní arteriální hypertenze 2.2 Plicní hypertenze provázející onemocnění levého srdce 2.3 Plicní hypertenze u chronických onemocnění plic a při hypoxii 2.4 Chronická tromboembolická plicní hypertenze 2.5 Plicní. Požadované znalosti: základy fyziologie a patofyziologie gastrointestinálního traktu 10. Diferenciální diagnostika febrilních stavů. Patofyziologie teploty, typy teplotních křivek, vyšetřovací metody u febrilních stavů. Febrilie u infekcí (virové, bakteriální), nádorových onemocnění, systémových onemocnění Příznaky cyanózy. Hlavním příznakem je domodra zbarvená kůže, nejlépe ji lze spatřit na sliznicích, uších nebo u nehtů. Cyanóza se dělí na periferní a centrální. Centrální se objevuje při nedostatečném okysličení krve a může se objevit po celém těle i na sliznicích, kůže bývá teplá. Periferní se objevuje. Times New Roman Wingdings Výchozí návrh dokument Microsoft Word Spirometrie Respirační systém - patofyziologie Alveolární ventilace Ventilačně perfuzní nerovnováha Bez nadpisu Poruchy ventilace Prostá hypoventilace Obstrukční poruchy plic Asthma bronchiale Astma - klinické příznaky Astma - dělení 1.typ přecitlivělosti (IgE.

Patofyziologie Chopn: Fyzické Změny, Účinek Na Plíce a

TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na M Největší důraz byl kladen opravdu jen na základní onemocnění, se kterými se lékař běžně setká, např. při stáži z plicního se mluvilo hlavně o pneumonii, CHOPN a astmatu. Cílem bylo, aby si studenti zapamatovali hlavně to, s čím se běžně setká každý lékař, ať už si vybere jakoukoli specializaci 13) Chronická respirační insuficience, CHOPN, řízená oxygenoterapie Přístupy do arteriálního řečiště, princip invazivního měření TK, jeho indikace 14) Polytrauma, zásady komplexní péče, stabilizace oběhu a dýchání. Gastrické a enterální sondy. Perkutánní endoskopická gastronomi

Plicní hypertenze u chronické obstrukční plicní nemoci

Kombinovaná forma výuky - Všeobecná sestra, 3. ročník, 2020 ZKUŠEBNÍ OTÁZKY ZDE Aktuality: Výuka proběhne dne 23.1. 2020 a 20. 2. 2020, dostavte se v 7:45 hod do posluchárny KARIM (Hoderova síň), pavilon A6, boční vchod Léčba CHOPN Vývoj kosti do dospělosti, abnormality ve vztahu k onemocnění ledvin u dětí (Smět 2021). Patofyziologie chronické obstrukční plicní nemoci (COPD) je termín používaný k popisu funkčních změn, ke kterým dochází v plicích v důsledku procesu onemocnění Patofyziologie dušnosti • Zvýšená dechovápráce způsobenáobstrukcí Námahovádušnost -CHOPN SpO296% mMRC4 Námahovádušnost -CHOPN Námahovádušnost Anamnesa Fyzikální vyšet ření.

koroků ± 22,8) a s přítomností bronchitického (tj. expektoračního) fenotypu CHOPN. Výsledky: Nebyl nalezen žádný rozdíl v průměrné CBF mezi oblastí sliznice dolních (CBF bronchiálního vzorku 5,9 Hz ± 1,2) a horních (CBF nazálního vzorku 6,0 Hz ± 1,3) dýchacích cest (p = 0,427) Exacerbaci CHOPN zhusta doprovází záchvatovitá expektorace. Až 95 % všech případů chronického kašle je způsobeno postinfekčním (povirovým) kašlem, bronchiálním astmatem, post‑nasal drip syndromem, gastroezofageálním refluxem, chronickou obstrukční plicní nemocí nebo bronchiektaziemi 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 12 24 36 48 60 72 84 96 MRC 15 h MRC kontroly NOTT 19 h NOTT 12 h LTOT (tato studie) Kontroly (tato studie) Měsíce P ř e ž í v á n Patofyziologie kašle Fyziologický kašel je obranným reflexem, jehož receptory jsou jednak ve velkých dýchacích ces-tách (larynx, trachea a velké bronchy), ale i ve fa- u CHOPN), ale také je nutné vizuálně vyhodnotit i spu-tum. Jakou má barvu, jestli zapáchá, jestli v něm není. 1Katedra patofyziologie, LF UK, Specialista vyloučí CHOPN, astma a bronchitis s eozinofilií sputa. Nedostatečná odpověď si vyžádá žaludeční antisekreční léčbu na gastroezofageální reflux. Při přetrvávající neúspěšné léčbě vyšetří pacienta specialista

CHOPN 4 (13%) 8 (23%) NS Diabetes 5 (16%) 9 (26%) NS Hypercholesterolemie 13 (42%) 19 (54%) NS Patofyziologie a příznaky obstrukce pulmonální chlopně nedovoluje dostatečný průtok plícemi, vzniká hypoxie různého stupně (u těžké stenózy může jít i Patofyziologie CHOPN: Důsledkem CHOPN je celé spektrum morfologických změn dýchacích cest a plicního parenchymu, které vedou ke zpomalení výdechového proudu 2 3 vzduchu. Nejdůležitější se zdá poškození alveolů a úbytek elastických vláken, zvyšující poddajnost plicní tkáně a snižující její elastický retrakční. Fyziologie a patofyziologie: Zevní faktory vzniku nemocí, fyziologie a patofyziologie buňky, obecná fyziologie dráždivých systémů, Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2015. 680 s. ISBN 978-80-247-4867-2 ; Fyziologie a patologická fyziologie - Knihkupectví Lux Informace o prevalenci, morbidit ě a mortalit ě CHOPN se zakládají na odhadech. Získání kompletních informací je složité, protože nejvíce d ostupných informací je z rozvinutých zemí. Odhaduje se, že na naší planet ě je až 600 milion ů nemocných CHOPN. Jedná se o druhou nejvíce rozší řenou neinfek ční nemoc na sv. - Zobrazení patofyziologie ICHS • Funkční hodnocení anatomických stenóz - Silná v rizikové stratifikaci - Žádná kontrastní látka • Perfuzní scintigrafie plic - Lze použít samostatně (90 % pacientů negativních) - Vysoká negativní prediktivní hodnot Patofyziologie vysvětluje jak a proč se mění funkce organismu postiženého chorobným procesem. Analyzuje příčiny onemocnění, jejich symptomy, mechanismy podílející se na rozvoji či ústupu choroby a principy vyšetřování i možných terapeutických přístupů. Obstruktivní plicní onemocnění, zejména CHOPN - změny.