Home

Žádost o povolení

Trvalý pobyt - Ministerstvo vnitra České republik

 1. MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, se žadatel dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat povolení k trvalému pobytu (např. pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství)
 2. Žádost o povolení činnosti dítěte Co k žádosti potřebuji? Nedílnou součástí žádosti o povolení výkonu činnosti dítěte je i lékařský posudek praktického lékaře pro děti a dorost, který při posuzování zdravotního stavu dítěte vychází z údajů uvedených v žádosti, což je zejména druh činnosti, místa
 3. O povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně příslušnou krajskou pobočku ÚP zpravidla před svým příchodem na území ČR. V řízení může být zastoupen zaměstnavatelem nebo i jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci

- povolení výjimky (ale i zamítnutí žádosti o povolení výjimky) má zpravidla charakter rozhodnutí o předběžné otázce, neboť do značné míry předurčuje rozhodnutí ve věci samé, - žádost o povolení výjimky se zasílá stavebnímu úřadu, který je věcně a místně příslušn Žádost o povolení práce zdomova - vzor Zaměstnavatel: Univerzita Karlova, Koleje a menzy Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČO 00216208 Zaměstnanec: Příjmení, jméno, titul . Bydliště: . Žádost o stavební povolení Ještě před vlastním řízením o žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě si budete muset vyřídit potřebné souhlasy a výše uvedená stanoviska. Musíte počítat s tím, že vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení nedostanete na počkání, úřední lhůty se pohybují d o 30 dnů , v případě komplikací i déle Žádost o vydání společného povolení - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Formulář žádost o vydání společného povolení. 15.12.2019. Instituce. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Platnost formuláře od. 20.04.2018. Náhled PDF MS Office. Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY . podle ustanovení § 129 odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST A. I. Stavebník . fyzick á osoba . jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-l

Žádost o povolení činnosti dítěte - MPS

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu; 2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu ; 3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu; 4 Žádost o povolení vjezdu. Pokud máte již přidělenou výjimku z minulého roku, stačí poslat žádost o její prodloužení na lesycr@lesycr.cz s přiloženou kopií původní výjimky. Před vyplněním formuláře si zjistěte organizační jednotku, pod kterou spadá oblast Vaší žádosti na mapě zde Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění 6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změn ŽÁDOST O POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN. Datum . Věc : Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8, odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 odst.3 vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. 1. Jméno a příjmení žadatelů, datum narození

Žádost o vydání nebo prodloužení povolení k zaměstnán

Jak na žádost o stavební povolení a ohlášení stavby? - Euro

Žádost o udělení povolení k poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (dle ustanovení § 11a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) Formulář žádost O územní řízení není naopak třeba žádat v momentě, kdy stavbu nezvyšujete ani nerozšiřujete. Jak vyřídit stavební povolení krok za krokem Dříve než budete mít hotový návrh stavby, vydejte se s nákresem od architekta či projektanta a studií stavby na stavební úřad a orgán územního plánování Pokud bude podávána žádost o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady, které bylo doposud provozováno na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 dosavadního zákona, jehož platnost vyprší v průběhu prvního pololetí roku 2021, může být takové zařízení provozováno na základě původního souhlasu do doby, ne Žádost o pokácení stromu . Vážení, obracím se na Vás s žádostí o pokácení stromu na své zahradě parcelní č. 39 o rozměru 1 200 m 2, v katastrálním území Vratimov. Důvodem je to, že v období bouřek a silných větrů ohrožuje lípa svými větvemi nejen můj rodinný dům, ale především je životu nebezpečná Žádost o povolení vjezdu. Pokud máte již přidělenou výjimku z minulého roku, stačí poslat žádost o její prodloužení na lesycr@lesycr.cz s přiloženou kopií původní výjimky.. Před vyplněním formuláře si zjistěte organizační jednotku, pod kterou spadá oblast Vaší žádosti na mapě zde

Elektronické formuláře. Formulář č. 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu dle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona.. Formulář č. 2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácnostní) nebo jeho změnu dle § 8 odst. 1 písm Pobývá-li nositel sloučení na území ČR na základě zaměstnanecké karty, pak k tomu, aby jeho dítě / zákonný zástupce dítěte, podalo žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, stačí, aby na území pobýval pouze 6 měsíců, nikoliv 15 1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu. 2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu. 3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu. 4 Prohlášení žadatele: Prohlašuji tímto, že veškeré vynaložené náklady spojené s výše popsanou stavební úpravou si uhradím sám/sama bez jakékoliv účasti samosprávy či družstva, a že na OSBD Česká Lípa nebud

Žádost o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, případně žádost o změnu povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje dle § 13 odst Žádost o dlouhodobé vízum musí být podána na úředním tiskopisu, aby byla přijatelná a řízení mohlo být zahájeno. (§ 169h odst. 2 c) zákona o pobytu cizinců) FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU / TRVALÉMU POBYTU. čeština + angličtina (pdf, 814 kB) Zaměstnanecká karta: čeština + angličtina (pdf, 445 kB Žádost o povolení k pokácení dřevin - podání na obci (mimo rezervace, památky a jejich ochranná pásma) Žádost_kácení_na_obce.doc Žádost_kácení_na_obce.pdf: Žádost o povolení k pokácení dřevin - podání na AOPK ČR (pro rezervace a památky a jejich ochranná pásma) Žádost_kácení.doc Žádost_kácení.pdf. Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso. podle § 49 odst. 1 písm. h) bod 1. zák. č. 166/1999 Sb. Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso (39,4 KB) Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso (92,1 KB Žádost o vydání stavebního povolení na příslušném formuláři doloženém přílohami podat osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na Úřad městské části Brno-střed, stavební úřad, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno. Za vydání stavebního povolení se vyměřují správní poplatky dle z. č. 634/2004 sb., o.

ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ. Roste- li na Vašem pozemku strom, jehož obvod ve výčetní tloušťce (měřeno 130 cm nad zemí) je větší než 80 cm (80 cm obvodu kmene odpovídá přibližně 25 cm průměru kmene) je třeba zažádat na místně příslušném obecním úřadě nebo na úřadě příslušné městské části o povolení k jeho odstranění Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce. Ve výjimečných případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek v.

VOD-007: Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu .pdf: 337 kB: VOD-008: Žádost o stavební povolení k vodním dílům .pdf: 388 kB: VOD-009: Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podz. vod pro potřeby jednotlivých občanů. Žádost o povolení sjezdu - připojení místní komunikace Author: Obecní úřad Created Date: 3/10/2010 4:18:14 PM. Žádost o povolení k zvláštnímu užívání účelové komunikace, zeleně - pdf, doc (1 MB) Lesy. Žádost o vydání stanoviska k povolení stavby do 50 m od okraje lesa - pdf, doc (1 MB) Žádost o vydání rozhodnutí ve věci odnětí / omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa - pdf, doc (1 MB) Místní poplate

Žádost o povolení (prodloužení) záboru komunikace. a uzavírky komunikace. Žádáme Vás o povolení (prodloužení) záboru komunikace k umístění stavebního zařízení, stavebních činností, uzavírky a další ve smyslu § 24 a §25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a §39 a §40 vyhlášky. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění. pdf | 30. 1. 2019 - Žádost o povolení užití pozemní komunikace pro samojízdné stroje, vysokozdvižné vozíky apod. - Žádost o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení činnosti v silničním ochranném pásmu - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro sportovní akce, spol.akce apod.a uzavírka pozemní komunikac Co musí obsahovat žádost o povolení odstranění stavby?. 30.1.2021. Koupili jste si pozemek, na kterém ještě stojí chátrající nemovitost? Nebo je jeden takový pozemek přesně se stejnou nemovitostí součástí vašeho majetku, ale dům se začíná rozpadat natolik, že se stává nebezpečím pro své okolí

Žádost o stavební povolení vzor – Hverdagens skonhed

ŽÁdost o povolenÍ pokÁcenÍ stromu Jako vlastník - nájemce (nehodící se škrtněte) žádám o povolení pokácení stromu, uvádím o sobě následující údaje a přikládám níže uvedené doklady Žádost o povolení či změnu povolení k distribuci léčivých přípravků 2 000,- f) doklad o provedení úhrady nákladů za odborné úkony prováděné na žádost. Úhrada nákladů za odborné úkony provedené na žádost (podle pokynu UST-29 aktuální verze ) se provádí bankovním převodem po vygenerování variabilního.

Žádost o vydání společného povolení - Ministerstvo pro

486 kB. Oznámení havárie vedení a žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání MK. PDF. 508 kB. Žádost o povolení k připojení pozemní komunikace na místní komunikaci, k jeho úpravě nebo jeho zrušení. PDF. 509 kB. Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky. PDF Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) pdf: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu: pdf: Žádost. Žádost o povolení výroby TP a surovin pro další výrobu v ZTS nebo o změnu povolení výroby TP a surovin pro další výrobu bez kontroly 14625,- Platby se provádí pomocí Formuláře žádosti spojené s placením náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost a úhradou správních poplatků, který je dostupný na. Žádost o přenechání bytu do nájmu v nové výstavbě 87 bytových jednotek postavených na sídlišti MÁJ dle Pravidel schválených radou města dne 22. června 2005 Žádost o dodatečné stavební povolení Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní územ / z vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Žádost o územně plánovací informaci Žádost o změnu Územního plánu města Brn

Ke stažení. [1.85 MB] Žádost o stavební povolení. [22.78 kB] Žádost o stavební povolení eFormuláře žádostí o udělení povolení. Publikováno: 17.7.2014. Autor: 52500. Formuláře pro dovoz, přepravu a vývoz střelných zbraní, jejich částí a střeliva nevojenského charakteru žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru - pdf ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - pd Žádost o povolení připojení.rtf, soubor typu rtf, (74,15 kB) 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Výše správního poplatku za vydání povolení k připojení činí 500 Kč (u nových připojení). Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově C na ul

Žádost o povolení výjimky z dopravního značení dle § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích [DOC, 29 kB] (9.9.2020) Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění nových inženýrských sítí [DOC, 45 kB] (9.9.2020 Žádost o povolení - odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa - trvalé, dočasné, dočasné omezení * §13 zákona č.289/95 Sb. Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí - stavba do 50 m od okraje lesa - § 14 zákona č.289/95Sb.,o lesích Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k. Žádost o povolení k užívání vodních děl ; Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění ; Žádost o stavební povolení pro vodní díl

Žádost o povolení stavby vodního díla Základní informace vodní dílo je : studny, vrty, ČOV, vodovody a kanalizace, vodní nádrže, přehrady, hráze, jezy, zdrže, opevnění toků, vodní elektrárny, odkaliště, stavby meliorací, odvodňovacích a zavlažovacích zařízení, stavby na ochranu před povodněmi apod Žádost o čov, povolení čov Domovní čistírna odpadních vod z pohledu vodního zákona Zákonem pro povolení domovní čistírny odpadních vod je novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., ze dne 23. 4.2010 Žádost o stavební povolení k vodním dílům. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky. 3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitost Zavedení elektronické Licenční správy ELIS MPO umožňuje elektronické podání žádostí o vydání povolení a licencí, včetně podání hlášení o čerpání licencí a povolení, Licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím elektronických formulářů, tzv. eFormulářů

Žádost o stavební povolení k domácí čističce odpadních vod . Kolaudace čističky. Po dokončení stavby musíme Vodoprávnímu úřadu oznámit záměr započít s užíváním čističky, a to nejméně 30 dnů předem. Vodoprávní úřad provede na místě kontrolní prohlídku. Když je vše v pořádku, můžeme čističku. Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o vydání základního povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, vydává aktualizované znění metodického pokynu. Formulář - Žádost o vydání základního povolení O povolení můžete žádat také na soubor staveb, třeba zároveň na stavbu rodinného domu, garáže, plotu a přípojek na inženýrské sítě. Další možností jsou podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury, tedy pokud pod pozemkem vede například vodovod a je nutné potrubí přeložit jinam

Žádost O Dodatečné Povolení Stavb

 1. Vzory žádostí v oblasti pozemních komunikací Zvláštní užívání - provádění prací ve formátu *.pdf, užití silnice - stavební práce - v editovatelném formátu *.doc Zvláštní užívání - nadměrný náklad ve formátu *.pdf, Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - přepravy nadměrného nebo nadrozměrného nákladu (vozidla
 2. Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení § 123 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18k vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ČÁST A I. Identifikační údaje stavb
 3. Informace o formuláři. Formulář může podat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba, která prokáže jiné právo k nemovitosti. Starší vzor. Žádost o dodatečné povolení stavby. Změny oproti předchozímu vzoru: Ve formuláři ubyl v části A. bod VII. Rozsah o vybavení stanoviště, IX
 4. formulÁŘ odsd č. 10 - ŽÁdost o povolenÍ zvlÁŠtnÍho uŽÍvÁnÍ komunikace - chodnÍku ke stavbĚ leŠenÍ, zaŘÍzenÍ staveniŠtĚ, umÍstĚnÍ kontejneru Ke stažení [108.18 kB] 10_010.rt
 5. Žádost o nákupní povolení B [323.52 kB] Žádost o nákupní povolení A-1 [267.85 kB] Žádost - nadlimitní zásobníky [223.42 kB] STŘELNICE TROSKY. DOPRAVA - KAM VŠUDE ROZVÁŽÍME. POSTUP PŘI KOUPI ZBRAN Ě. POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ.

Vzory žádostí s vysvětlivkami a - MĚSTO POHOŘELIC

 1. Věc: Žádost o povolení modernizace v bytové jednotce představenstvu BD Svitavy Adresa bytové jednotky, kde bude požadovaná modernizace provedena: Druh, rozsah a jednoduchý popis stavebních úprav při modernizaci
 2. Žádost o udělení souhlasu k povolení změny pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce v době DPN z důvodu pobytu v cizině. Tiskopisem žádá ošetřující lékař o souhlas orgánu nemocenského pojištění v případě, že pojištěnec chce změnit svůj pobyt v době dočasné pracovní neschopnosti do ciziny (dle § 56 odst. 3 věty třetí zákona č. 187/2006 Sb.)
 3. ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE (stavební zábory, výkopy) Žádáme Vás o povolení záboru veřejného prostranství (zvláštního užívání komunikace případně uzavírky ve smyslu § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Zábor v ulic
 4. Žádost o povolení (změny) hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Formulář slouží k podání přehledné žádosti o povolení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popř. změn těchto činností
 5. Žádost o náhradu škody na odložené věci - vzor. Žádost o náhradu ztráty po neplatném rozhodnutí při pozastavení činnosti - vzor. Žádost o navrácení prošlé lhůty v předešlý stav - vzor. Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu - vzor. Žádost o odškodnění pracovního úrazu - vzor

Diskuse na téma: Hezký den kolegové, mám také dotaz ohledně dodatečného povolení. Zahájila jsem řízení o odstranění stavby, žadatel ve lhůtě 30ti dnů podal žádost o dodatečné povolení stavby, ovšem bez čehokoliv jiného a zároveň podal žádost o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby Žádost o povolení k užívání stavby vodního díla sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu spolu s doklady uvedenými v §7c vyhlášky č. 432/2001 Sb., žádost o kolaudační souhlas k užívání. Název úkonu Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P; V jakém případě ve věci jednat Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P může podat fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P nebo její zákonný zástupce

Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení. Návrhem se rozumí žádost účastníka smlouvy o vklad příslušného práva k nemovitosti. Navrhovatelem může být jeden účastník smlouvy (fyzická i právnická osoba) nebo pouze někteří z účastníků smlouvy (jiného. Žádost o povolení ke zřízení a provozování reklamního zařízení (38,7 kB) stáhnout: Žádost o povolení zvláštního užívání silnice - provádění stavebních prací (43,2 kB) stáhnout: Žádost o povolení zvláštního užívání silnice - skládání věcí.vyhrazené parkování.provoz stánků.sportovní akce apod. (43. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu : Žádost o udělení souhlasu : Žádost o vyjádření : Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla : Ohlášení: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby. Žádost o povolení záboru Žadatel požádá oddělení koordinace (Řásnovka 8, Praha 1, 2.patro) o vydání Souhlasu se záborem (lešení, kontejner, stavební výtah, ohrada, předzahrádka s pódiem apod.) a předloží požadované dokumenty

Žádosti ke stažení - Oficiální stránky Města Horní Bříza

Žádost o povolení vjezdu - lesycr

04 - Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy: 05 - Žádost o povolení umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, zábradlí apod. 06 - Žádost o povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace: 07 - Žádost o povolení uzavírky komunikac Žádost O POVOLENÍ NOSIT SLUŽEBNÍ STEJNOKROJ BÝVALÝM POLICISTOU Podle § 108 odst. 2 zákona þ. 273/2008 Sb., o Policii ýeské republiky a § 15 vyhlášky þ. 460/2008 Sb. o způsobu vnějšího oznaþení, služebních stejnokrojích a zvláštní

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - realizace sítí Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění sítí Povolování staveb, stavebních úprav a odstraňování stave Žádost o prodloužení stavebního povolení, formulář. Na rozdíl od jiných předepsaných formulářů, na prodloužení stavebního povolení žádný formulář není. Žádost tedy můžete napsat libovolným způsobem, ale hlavně nezapomeňte uvést nezbytné údaje, aby se měl stavební úřad podle čeho orientovat A k tomu musíte vyplnit žádost o demolici a doložit dokumentaci (povolení od sousedů, plány bourané stavby, pasport). U větších staveb je nutno doložit i projekt demolice. Pokud je vyžadováno stavební povolení, tak bourání musí provést specializovaná firma, která vám vystaví potvrzení (při bourání svépomocí. Podmínkou pro povolení splátkového kalendáře je pravidelná úhrada běžného pojistného (zálohy na pojistné, pojistné). Schválený splátkový kalendář Vás nezbavuje povinnosti hradit penále dle § 18 odst. 1 zákona 592/1992 Sb Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu; Žádost o povolení k užívání vodních děl (§ 15 vodního zákona a § 76 a násl zákona č 50/1976 Sb

Formuláře ke stažení — Ostrav

Žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky Vyplní žadatel - vlastník nemovitosti osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a. 23 - Žádost o stanovení podmínek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek.pdf 24 - Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod.pdf 25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.pd

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

1. Stávající povolení k nakládání s vodami nebo jeho kopie. 2. Doklad o tom, že žadatel je oprávn ěným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu. 3. Kopie povolení stavby vodního díla a kolauda čního rozhodnutí nebo kolauda čního souhlasu , poku Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Žádost o stavební povolení k vodním dílům Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) Žádost o povolení k vypouštění. Odbor péče o veřejný prostor Vodičkova 18/681, 115 68 Praha 1, tel. 221097111, fax 221097778 Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací (restaurační zahrádky) Žadatel: Jméno a příjmení (Obchodní firma) (příp. adresa pro doručení)Adresa (Sídlo firmy) elektronická adresa: IČ / datum narození Žádost o povolení předčasného užívání stavby; Oznámení změny v užívání stavby; Ohlášení odstranění; Žádost o vydání povolení sjezdu z komunikace a silnice II. a III. třídy (komunikační připojení) Žádost o stanovení dopravního značení; Žádost - umístění inženýrských sítí; Žádost o uzavírku. Žádost o povolení se obvykle podává u místně příslušného obecního úřadu. A teď šířeji. V platnosti je i nadále zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen Zákon), který v §8 obecněji stanovuje povolení ke kácení

Stavební úřad: formuláře ke stažení AKTUÁLNÍ (Word) - MČ

Jen dodám, že žádost o prodloužení musí být podána před ukončením platnosti stavebního povolení, v opačném případě totiž stavební úřad platnost neprodlouží. Žádost o prodloužení stavebního povolení (vzor) ke stažení. 5,00 z 5 ( 1 hlasů žádost o povolení připojení k místní komunikaci. 21. čvn 2021 5. Kadibudka a povolení. 8. zář 2016 9. Žádost o uzemní studii - na koho se obrátit? 27. úno 2018 3. ČEZ distribuce, smlouva k žádosti o stavební povolení . 31. srp 2017 6. Ovlivní přepis pozemku podanou žádost na stav. pozemek

Žádost o povolení k zaměstnání cizince - pracovní povolení

 1. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, maximálně však na dobu pěti let. Kácení dřevin na základě oznámení. Zákon č. 114/1992 Sb. upravuje také zvláštní případy, kdy není třeba žádat o vydání povolení ke kácení. Povolení není dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. třeba
 2. Žádost o stavební povolení k vodnímu dílu se podává v případě, že se jedná o vodní dílo podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o stavební povolení podává stavebník
 3. SMO ÚMOb Stará Bělá. odbor . stavebně správní. Junácká 127/343. 724 00 Ostrava-Stará Běl . ŽÁDOST O. POVOLENÍ. VÝJIMKY Z OBECNÝC
 4. Žádost o povolení k užívání vodních děl (§ 15 vodního zákona a § 76 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.) Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla; Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona) Plná moc k zastupování ve správním řízení.
 5. Od 1. 9. 2012 vstoupil v účinnost nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který mimo jiné, obsahuje novou strukturu (obsah) žádostí, které bude provozovatel (žadatel) zasílat na příslušný krajský úřad k vydání povolení podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší

Voda - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, nájemce nebo uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka (ů) pozemku, není-li žadatelem vlastník pozemku. Podání žádosti, která musí vedle obecných náležitostí podání podle zákona č. 500/2004 Sb. Pokud stavebník nebo vlastník stavby ve lhůtě podá žádost o dodatečné stavební povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby. Černá stavba - promlčení. Pokud vlastníte černou stavbu tak vězte, že ji nelze promlčet. Řízení o odstranění černé stavby může být zahájeno kdykoli Žádost o povolení kácení dřevin: Žádost o povolení kácení dřevin, žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin: Žádost o povolení k umístění hracího herního prostoru: Informace k povolovacímu řízení k umístění herního prostoru a k ohlášení hazardní hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb

Žádost o povolení ESTA cestovat do Spojených stát

 1. Žádost o povolení připojení nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci: pdf 81 kB doc 78 kB: Žádost o povolení uzavírky silnice nebo místní komunikace : pdf 81 kB doc 82 kB: Žádost o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace (překop, výkop, protlak, umístění věci apod.) pdf 79 kB doc 82 k
 2. 13-ŽÁdost o povolenÍ pŘedČasnÉho uŽÍvÁnÍ stavby; 14-oznÁmenÍ zmĚny v uŽÍvÁnÍ stavby; 15-ohlÁŠenÍ odstranĚnÍ; 16-ŽÁdost o ÚzemnĚ plÁnovacÍ informaci [pdf, 551 kb] 17-ŽÁdost o vydÁnÍ souhlasu k dĚlenÍ a scelovÁnÍ [pdf, 21 kb] 18-ŽÁdost o povolenÍ vÝjimky podle § 169 zákona č. 183-2006 sb
 3. Žádost o povolení předčasného užívání stavby [PDF, 487 kB] 2. Žádost o přidělení čísla popisného [PDF, 265 kB] 3. Žádost o stavební povolení [PDF, 281 kB] 4. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [PDF, 333 kB] 5. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků [PDF, 2,54 MB] 6
 4. Ø Žádost o vydání povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v Příloze č. 7 k zákonu. Pro základní informace je vymezen prostor ve zpracovaném formuláři
 5. Žádost O Stavební Povolení Část a - Mm
 6. Formuláře - MPS
 7. On-line formulář
Gladiolus imbricatus or wild gladiolus pink flowers withVlk obecnýDoklad o trvání nájemního vztahu (formát PDF)Děti mezi stromy, stromy mezi dětmiSchengen visa and long-stay/permanent residence permitMálo používané listnaté stromy a keře | Lesy České