Home

Dopady globalizace na regiony

Globalizace - jaké přináší klady a zápory? - Hardyn

Předmětem diplomové práce Demografické a společenské dopady současné globalizace (s důrazem na Českou republiku) je analýza a zhodnocení demografických a společenských dopadů globalizace. První část je zaměřena na popis globalizačních procesů, jejich vznik, formování, determinanty nebo problémy Globalizace je dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice států a kontinentů. Představuje zvyšující se propojování na celosvětové úrovni. MMF uvádí jako čtyři hlavní aspekty globalizace: mezinárodní obchod, pohyb investic a kapitálu, migraci osob a šíření znalostí. Globalizace navázala na předchozí dálkový obchod, na koloniální expanzi evroých zemí a na.

Globalizační dopady nelze posuzovat etickými normami, které máme dosud povědomí, neboť okolní prostředí, které etiku determinuje, se rychle mění. Z pohledu života na Zemi jsou důležité rovnovážné stavy systému Praktická þást ukazuje dopad globalizace na hospodaření maloobchodních prodejních sítí. V této þásti jsou dále analyzovány hospodářské ukazatele top obchodních (potravinářských) řetězců v brněnském regionu Právě globalizace se stává jedním z faktorů, který má na konkurenceschopnost zásadní vliv. Aby jednotlivé země (regiony) a firmy sídlící na území těchto států (regionů) mohly zvyšovat svoji konkurenceschopnost, musí vzít v potaz i celospolečenské změny v hospodářství 5. Sociální změna, její typy a projekce do regionálního rozvoje. Globalizace a její charakteristika, dopady globalizace na rozvoj regionů. Urbanizace, urbanismus a jejich charakteristiky. 6. Regiony, venkov a jejich vymezení. Klasifikace (typologie) regionů a principy různých klasifikací regionů a venkova. Méně příznivé oblasti

6 Pozitivní a negativní dopady globalizace s vysvětlením

na ekonomické dopady globalizace do kterých se řadí dopady globalizace na obchod, firmy, přímé zahraniní investice, trh práce, ekonomický růst a chudobu. V poslední řadě také dopady globalizace na demokratický stát a jeho obany. V každé z þástí j Předmět Regionální integrace a globalizace (KEK / RIG) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KEK / RIG - Regionální integrace a globalizace, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci (TUL) 2.1 Zvýšený dopad globalizace na území v Evropě.. 14 2.2 Dlouhodobé dopady globální ekonomické a finanní krize na Evropu...................................... 19 2.3 Výzvy integrace EU a rostoucí vzájemná závislost regionů - přeshraniþí a širší sousedství 2 k podobným posunům docházelo i v minulosti - z lokální úrovně na regionální, z regionální úrovně na národní. 1 I současná světová ekonomika se stále více vyznačuje procesy globalizace a Některé dopady globalizace jsou natolik vážné, že bychom je neměli ignorovat Globalizace je proces integrace společnosti na celosvětové úrovni, která nově zastřešuje národní, regionální a místní systémy. Hnacím motorem současné integrace je globalizace ekonomických aktivit, která propojuje výrobu a trhy různých zemí, a t

Ekonomické dopady globalizace pronikající na náš trh měly také vazbu na dopady environmentální a sociální. mouka těstoviny jablka brambory rajčata regionální 0,57 0,62 0,10 0,21 0,14 dovoz 0,71 0,97 0,42 0,40 0,97 regionální dovoz (SK) regionální dovoz (IT) regionální dovoz (IT) regionální dovoz (D) regionální dovoz (E Jedním z dlouhodobých důsledků globalizace je migrace obyvatelstva do velkých měst a rozšiřování aglomeračních zón. S tím souvisí neustále probíhající změny jednak v charakteru a funkci městského prostoru, jednak ve vzorcích mobility obyvatel mezi městy a jejich zázemím Předem udělám závěr: globalizace tady je a nelze proti ní účinně bojovat, pouze se s ní smířit a případně využít. Jedná se o jev, který má blíže jevu přírodnímu, než společenskému (tj. psychologie se tu dá použít pouze omezeně), je daný zákony statistiky a teorie regulace, a popsat by šel spíše než psychologií jedince aparátem termodynamiky K podobným posunům totiž docházelo i v minulosti - z lokální úrovně na regionální, z regionální úrovně na národní. Hnacím motorem je globalizace ekonomických aktivit, která propojuje výrobu a trhy různých zemí, a to prostřednictvím obchodu se zbožím a službami, pohybu kapitálu a informací a vzájemně provázané. V tomto ohledu musí zlepšit rovněž svou schopnost předjímat vývoj a dopady globalizace a reagovat na ně. U tom pogledu, također mora poboljšati svoje kapacitete za predviđanje i odgovor na razvoj i učinke globalizacije

Globalizace a regionalizace světového hospodářstv

 1. Lokální dopady globalizace jsou závislé na specic kém lokálním a národním konte xtu, zejména na politických procesech, a jsou zprostředkovány i limitovány sociálními, kulturními i prostorovými strukturami měst. Proto mají dopady globalizačních procesů v každém městě odlišnou formu a historické i kul
 2. V rámci těchto témat projekt řeší tři konkrétní cíle: 1. Identifikovat klíčové mechanizmy a dopady procesů globalizace na lokální, regionální a národní úrovni v Česku. 2. Analyzovat a vysvětlit prostorové nerovnoměrnosti a navrhnout doporučení pro decizní sféru různých geografických. úrovní s cílem.
 3. − Dopady globalizace na hospodářství v makroregionálním i mikroregionálním měřítku − Polarizační teorie regionálního rozvoje, odvětvová a regionální polarizac
 4. 16) Globalizace může způsobit závažné důsledky pro území na unijní, regionální, celostátní a místní úrovni. Metropolitní a další městské oblasti, mezinárodní a globální dopravní uzly jsou místy pro rozvoj celého evroého území, pokud další regiony t ěží z jejich dynamiky a jsou propojeny pro
 5. a volitelný předmět Regiony světa, jejichž obsah rozšiřuje a doplňuje. Vyučovací předmět Globální problémy světa využívá učebnu vybavenou dataprojektorem a počítačem připojeným k internetu. Hlavními učebními - uvědomuje si pozitivní i negativní dopady globalizace na různé.
 6. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Globalizace a její dopady na zahraniční obchod ČR vypracoval samostatně pod odborným dohledem vedoucí bakalářské práce za použití pramenů uvedených v přiložené bibliografii

Demografické a společenské dopady současné globalizace (s

Překlad DOPADY GLOBALIZACE do němčiny a příklady použití DOPADY GLOBALIZACE. Jak se řekne německý dopady globalizace? Co znamená dopady globalizace? Odpověď najdete zde a funkčně integrovány na světovém měřítku. Globalizace tak přispívá k určité • V současné době rozeznáváme jako nejvýznamnější makrogeografické dopady globalizace: • Zvýšenou pozornost si zaslouží utváření globální hierarchie měst a regionáln Dílčí regionální změny mají mnohdy globální dopady. Turbulence vyvolané válčením na Ukrajině nebo odhodlanost nové řecké vlády vysmeknout svou zemi z režimu přísných úsporných opatření jsou toho důkazem. Regionální tedy nelze dost dobře oddělit od globálního, vysvětluje spoluzakladatel globální politické ekonomie Roger Tooze. Fenomén globalizace není.

PODSKĽAN: Na základě statistik a zkušenosti lze konstatovat, že ekonomiky zemí západní Evropy včetně naší se potýkají nejen s pozitivními, ale i s negativními dopady globalizace. Často se v nich však jí lidé brání mnohem aktivněji a jsou schopní na rozdíl od většiny Čechů a Slováků synergicky spolupracovat globalizace, na globalizaci za čalo být více nahlíženo jako na sociální proces. regiony, které často jdou skrze hranice národních stát ů. Státy si dle Giddense dopady na životní prost ředí a sv ět se musí snažit tyto škodlivé dopady udrže Globalizace se dosahuje použitím technologie i mezinárodně obchodovanými investicemi. Tento proces může a má vliv na to, jak se různé země a regiony vyvíjejí a ekonomicky postupují, jak se formují politické systémy a jak je ovlivňováno prostředí a kultury společností po celém světě. Aktuální vln Jednoduchá Definice Globalizace. Globalizace znamená zrychlení přesunů a výměn (lidských bytostí, zboží a služeb, kapitálu, technologií či kulturní praktiky) po celé planetě. Jedním z účinků globalizace je to, že podporuje a zvyšuje interakce mezi různými regiony a populacemi po celém světě. globalizace má za důsledek vysoké pracovní nasazení, které vede ke vzniku stresu, ale také paradoxně ke zkracování volného času, které má dopady na strukturu poptávky v oblasti cestovního ruchu; globalizace znamená také degeneraci národních kultur, splývání zemí, zhoršování životního prostřed

(negativní regionální dopady): • globalizace - nových výzvách zemí na klasickou regionální politiku EU • pro soudržnost unie velký krok zpět - prohloubení disparit • rozdíly v rozšířené EU25 se v porovnání s původní EU15 zhruba zdvojnásobil Vliv globalizace na míru nezaměstnanosti v ČR Vypracovala: Lucie Jeroušková Vedoucí práce: Mgr. Adéla Mezerová České Budějovice 2014 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury Zabývají se stručnou historií různých impérií, které formovaly světový řád, definicí a koncepcemi geopolitiky, dopady globalizace na korupci, náboženské a nacionalistické extremismy, ozbrojené konflikty, překreslování hranic a schopnost dnešních nerozvinutých a konfliktem zasažených oblastí. společnosti k. Dopady globalizace, ať uţ pozitivní či negativní, dnes zasahují všechny země, všechna společenství, kaţdého jednotlivce. Jejich rostoucí propojenost, tzv. interdependence také znamená jejich rychlejší přenášení na velké vzdálenosti. Představa, ţe jedni mohou z globalizace pouze dlouhodobě těţit, zatímco jiní jso

Tři pohledy na politickou globalizaci [editovat | editovat zdroj]. Podle Anthony McGrewa (2004) existují tyto názorové proudy: Globalisté vycházejí stále ještě z první fáze debaty o globalizaci. Argumentují, že v globalizovaném světě, který je dominován nadnárodním kapitálem, jsou národní vlády stále více bezmocné a nedůležité Silná Evropa potřebuje silné regiony a jejich silnou vzájemnou integraci. V uplynulých více neţ 50 letech byla Evropa svědkem 2.1 Zvýšený dopad globalizace na území v Evropě.. 14 2.2 Dlouhodobé dopady globální ekonomické a finanní krize na Evropu..... 19 2.3 Výzvy integrace EU a rostoucí vzájemná závislost. Globalizace S důrazem na ekonomickou globalizaci • Globalizace je jev zahrnující změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, kulturních, sociálních a ekonomických událostí na celoplanetární úrovni • Některé části světa se relativně přibližují, jiné relativně oddalují, to vše bez ohledu na geografickou vzdálenost • Nové.

Globalizace - Wikipedi

 1. Tyto a různé další dopady krize vystavují mnoho lidí, společností a sektorů ekonomiky náročným testům. I přes pochmurné vyhlídky na rok 2020 si nemyslím, že po krizi bude následovat trvalý masivní pokles globální propojenosti. Myslím, že proces globalizace se znovu rozběhne
 2. vnějšími tlaky a dopady globalizace. Do roku 2008 byl EFG poměrně málo využíván a finanční prostředky směřovaly na dopady restrukturalizací v důsledku globalizace a ztráty trhů. V roce 2009 byla kriteria EFG (Nařízení 1927/2006, viz dále) modifikována a v mnoha směrec
 3. · Globalizace finančního trhu: a) Mezinárodní mobilita kapitálu - analýza mezinárodních kapitálových toků a jejich důsledky pro cílové země . b) Česká republika na cestě do EMU. Zájemci s vlastními návrhy jsou vítáni. regionální dopady, příp. dopady na výrobu určité zemědělské komodit
 4. Problémové oblasti regionální politiky EU. TA2020 vyjmenovává šest problémových oblastí, kterým regiony čelí (čl. 15 až 23):. a) Zvyšující se vliv globalizace. b) Růst vzájemné závislosti regionů při EU integraci. c) Rozdíly v demografické a sociální skladbě, a tím vystavení různým problémům v různých regionech

Pod pojmem globalizace [] rozumíme změnu integrace společnosti. Tato změna je přirozená, nevyhnutelná a vychází z historických předpokladů - společnost se nejprve sjednocovala na národní úrovni, později na regionální, národní a v současnosti na celosvětové úrovni Počátky globalizace se zde datují většinou do 80. let 20. století. Vyskytuje se i jiné datování, a to od 60. let 20. století, které upozorňuje na dopady nových technologií. Rozdíly v datování zde plynou z toho, zda nástup globalizaci spojíme s přínosy vědeckotechnické či informační revoluce

Dopady globalizace - zvedavec

 1. sféře. Dopady globalizace jsou jak pozitivní, tak i negativní. Vytvořit pravidla pro spravedlivější rozdělování přínosů globali-zace tak, aby nedocházelo k neúnosnému narůstání rozdílů mezi lidmi a regiony a k neudržitelným změnám životního prostředí, je jednou z nejdůležitějších výzev pro lidstvo do budoucnosti
 2. Zatímco výhody globalizace mají poměrně široký územní rozsah, náklady, které z ní plynou, bývají často rozděleny nerovnoměrně. Proto je podle Evroé komise zapotřebí, aby na to její regiony byly připraveny a schopny těmto negativním vedlejším efektům globalizace čelit. Nová regionální politika
 3. Následují kaskádové dopady v důsledku globalizace, protože mezinárodní dodavatelské řetězce jsou závislé na otevřených hranicích. Vlády se pokoušejí udržet světovou ekonomiku nad vodou utrácením Mezinárodních měnových fondů a dalších nouzových fondů a zároveň hledáním nových způsobů práce
 4. Na závěr analyzují projevy chudoby na Slovensku a ve světě a vyjadřují vlastní názory na tuto problematiku. Doporučené tematické zařazení: Evropa (oblasti Evropy, problémy Evropy), Slovensko (regiony Slovenska, problémy Slovenska, složení obyvatelstva), práce s mapou (tematické mapy), regionální a humánní geografie.
 5. Dopady globalizačních procesů na českou ekonomiku vypracoval samostatně pod odborným dohledem vedoucí/vedoucího bakalářské práce za použití pramenů uvedených v přiložené bibliografii
 6. Na současnou společnost již nelze nahlížet perspektivou sociálních věd bez užití termínu globalizace. Ať už s odkazem na dynamický proces či statický stav světa, tomuto zaklínadlu se dostává prostor na rozličných, často i velmi vzdálených,.

Veřejná správa a regionální rozvoj aktualizované okruhy

tějším patří globalizace, demografi cké změny, bez-pečná a udržitelná výroba energie, klimatické změ-ny a sociální polariza-ce. Erich Dallhammer (Rakouský institut pro-storového plánování, Ví-deň) představil výsled-ky studie, která zkoumá dopady těchto problémů na evroé regiony NUTS 2 a analyzu chopení globalizace jako procesu, na který se lze dívat z různých úhlů pohledu a který každému jedinci přináší jak výhody, tak i nevýhody. Zároveň jde o proces, který přispívá k zvětšování rozdí-lů v ekonomickém a společenském rozvoji mezi regiony a zeměmi světa i uvnitř jednotlivých zemí Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.24 Učební osnovy: Novodobý svět 36 / 42 4. roč. vyšší G - rozlišuje na určených územních příkladech globální, makroregionální, regionální, státní Ve dnech 13. - 14. května 2019 se v Praze konal regionální workshop za účasti zástupkyň a zástupců z odborů, výzkumu a politiky ze zemí Visegrádu a Rumunska. Cílem regionálního projektu, který iniciovalo zastoupení FES v Praze v roce 2018, bylo analyzovat dopady různých transformačních dynamik na automobilový sektor, jako například digitalizace, změny klimatu a. dy vyrovnat. Jak na jednání v So fi i zaznělo pozitiva globalizace nebyla rovnoměr-ně sdílena, a pokud nebude globalizace regulována, hrozí riziko spuštění honby ke dnu, pokud jde o sociální a ekologické standardy. IndustriAll Europe proto de-fi noval základní body, jimiž chce negativ-ní dopady globalizace zmírnit.

euroskop - Regionální politika v květnu 2017 - Monitoring legislativy EU. Komise 10. 5. 2017 zveřejnila v návaznosti na Bílou knihu o budoucnosti EU diskusní dokument o využití potenciálu globalizace. Dokument má zahájit diskusi o tom, jak EU a její členské státy mohou proces globalizace utvářet způsobem, který předjímá budoucnost a zlepšuje život lidí v Evropě Doprava a globalizace: obecné podmínky se nepříznivě změnily. Nejzřetelnějším je výrazný nárůst dopravy na celém světě za poslední desetiletí. To se týká přepravy zboží, jakož i lidí. K tomu se přidává i globalizace dodavatelských řetězců, které se v nedávné minulosti také staly výrazně důležitějšími Musíme aktivizovat všechny tyto dimenze v zájmu kontroly globalizace dříve, než budeme ovládnuti my jí. Panelová diskuse na téma sociální dopady globalizace sjednotila většinu přítomných v názoru, že zajištění negativních aspektů tohoto trendu vyžaduje víc než jen pevnou sociální síť

Regionální integrace a globalizace - EF - TUL - Studentino

Rovnocennější postavení EU ve světové hospodářské soutěži by mohl zajistit přezkum fúzí a akvizic a pravidel státní podpory. Všechny úrovně veřejné správy by měly zajistit, že přínosy globalizace budou spravedlivě rozloženy a její negativní dopady na globální, regionální a místní úrovni zmírněny Komentáře . Transkript . Folie 1 - PRO 2013

Stav a perspektivy území Evroé unie - MM

E - Charakteristika studijního p ředm ětu Název studijního p ředm ětu Teritoriální dopady znalostní ekonomiky KSR/TDZE Typ p ředm ětu dopor. ro čník / semestr Rozsah studijního p ředm ětu (hod. celkem) 24 hod. za týden 6/blok kredit ů 5 Jiný zp ůsob vyjád ření rozsahu Zp ůsob zakon čení zápo čet, zkouška Forma výuky přednáška, cvi čen poukazuje na skutečnost, že přínosy globalizace jsou nerovnoměrně rozděleny mezi regiony i uvnitř společnosti, neboť některé regiony a odvětví mají z globalizace značný prospěch, zatímco jiné jsou postiženy strukturálními změnami a rostoucí nezaměstnaností; konstatuje, že tato situace je spolu s technologickými. vedoucího delegace ČR na ministerském zasedání Rady OECD, které se v roce 2005 věnovalo otázkám globalizace a energetice. - M. Jahn vystoupil jako jeden z hlavních řečníků na konferenci Forum OECD 2005. Vystoupení mělo v OECD velký ohlas, rovněž proběhla tisková konference Tyto země byly nicméně sužovány různými problémy již v letech před krizí. Nejdříve je zasáhla potravinová krize, která ohrozila životy stovek milionů lidí, poté energetická krize, která spotřebovala mnoho prostředků těch zemí, které netěžily ropu či plyn, a nakonec krize klimatu, jejíž dopady na úrodu a infrastrukturu poškozují ze všech nejvíce ty.

2030 a adaptace sídel na dopady změny klimatu, Adaptace na změnu klimatu v ochraně globalizace, neboli že stát přebírá odpovědnost za negativní externality způsobené expanzí o maximální externalizaci nákladů takového vývoje s negativním důsledkem na regionální disparity. Kvazimonopoly tak evidentně. Studijní program Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj 1 Globalizace a klasifikce globálních problém sledovat současné globální procesy a jejich dopady na společnost zařadit problémy na národní úrovni do kontextu globálních problémů SCHOPNOSTI ZÍSKÁT projekci na venkov a regiony . Modely řešení konfliktních situací v územních samosprávních celcích . Regionální souvislosti globální ekonomiky . • Globalizace a lokalizace a dopady na rozvoj regionů Okruhy k rozpravě v rámci obou předmětů a jejich aktualizaci schvaluje oborová rada DSP

Domů - Mapový portál UNC

Na to, jak vnímají tyto skutečnosti ekonomové, jsme se postupně zeptali tří ekonomů. Přečtete si, jak na čtyři otázky odpověděla jako druhá ekonomka Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Phd. Svět se změnil a globalizace končí. To leckteří ekonomové připouštějí. Rostoucí potenciál velkých měst, tvářících se, že jsou. Tři pohledy na politickou globalizaci [editovat | editovat zdroj]. Podle Anthony McGrewa (2004) existují tyto názorové proudy: Globalisté vycházejí stále ještě z první fáze debaty o globalizaci. Argumentují, že v globalizovaném světě, který je dominován nadnárodním kapitálem, jsou národní vlády stále více bezmocné a nedůležité Stala se respektovanou odbornicí na odhad vývozu a dovozu a dopady globalizace na statistiku. V roce 2014 byla jmenována vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů v odboru národních účtů. Autorka několika tematických publikací ČSÚ vztahy jak mezi jednotlivými zeměmi a regiony tak v rámci nich; 1.4 konstatuje se znepokojením, že vliv globalizace na regionální a lokální úrovni vede k následujícímu vývoji: — rostoucí počet společenství na světě je globalizací bezpros-tředně postižen. V některých společenstvích zanikla četn Jedním z důsledků globalizace je, že události v jedné části světa mohou mít okamžité dopady na jiném místě. Aliance proto bude muset v blízké budoucnosti reagovat i na události, které bezprostředně neohrožují teritorium jejích členů. Základem spolupráce v euro-atlantické oblasti bude spolupráce mezi NATO a EU

Globalizace zahraničního obchodu - seminárka - Seminárky

 1. Bez ohledu na regionální integrace a prosazování nových hospodářských center se ukázalo, že globální ekonomika není až tak pevně ukotvena. Svědčí o tom stávající globální ekonomická nerovnováha a její implikace pro mezinárodní měnový systém. Nad způsobem řešení se vznáší otazník
 2. EGF byl původně zřízen na období 2007-2013 na podporu pracujících, kteří přišli o zaměstnání v důsledku velkých strukturálních změn ve vzorcích světového obchodu v důsledku globalizace. Na období 2014-2020 byla oblast působnosti fondu rozšířena tak, aby zahrnovala přesouvání pracovních míst v důsledku.
 3. Zatímco výhody globalizace mají poměrně široký územní rozsah, náklady, které z ní plynou, bývají často rozděleny nerovnoměrně. Proto je podle Evroé komise zapotřebí, aby na to její regiony byly připraveny a schopny těmto negativním vedlejším efektům globalizace čelit
 4. Přechod na ‚druhou stranu' zřejmě nebude. Končící šéfžalobce chce dál pracovat pro stát Poplach v libereckém aquaparku. Policie evakuovala 164 lidí kvůli spadlému stropu. Nejčtenější v rubrice Domov. Papež ve Vídni: Pozor na dopady globalizace. Poslat
 5. Důležitějším úkolem bude kriticky popsat dopady postkomunistického přechodu, globalizace, liberalizace, ale i automatizace, dekarbonizace a dalších trendů současnosti na chudé lidi a chudé regiony. Příliš často jsme se z Prahy pohoršovali nad voliči Zemana a Babiše nebo nad lidmi, kteří nedostatečně odsuzují komunismus.
 6. Očekávané dopady na veřejné regionální rozvoj a v Ústavně-právním výboru. Materiál zařazen dne 8. dubna 2014 na jednání Podvýboru pro globalizace 6. Zlepšit prostředí pro podnikatele a spotřebitele a zmodernizovat průmyslovou základnu. 33. Zlepšování podnikatelskéh

Prijevod 'globalizace' - Rječnik hrvatski-Češki Glosb

globalizace dopady na společnost. Co to je, když se řekne globalizace? Pojem globalizace říká, že proces sjednocování (integrace) probíhá v daleko větším měřítku, než tomu bylo v předcházejících etapách vývoje společnosti. Vzniká celosvětová úroveň organizace a integrace, která nov Globalizace přináší mnohé příležitosti, avšak stále globalizovanější ekonomika znamená i výzvy, jako jsou snižování mezd a úbytek pracovních míst. Seznamte se s hrdiny, kteří pomáhají lidem postiženým globalizací udržet si konkurenceschopnost na rychle se měnícím trhu práce Makroekonomické dopady Mezinárodní měnový fond snížil odhad růstu čínské ekonomiky díky COVID-19 z 6 % na 5,6 %. Globálně pak očekává růst nižší o 0,1 %. Za tímto odhadem je schován předpoklad, že koronavirus bude rychle slábnout a čínská ekonomika se v březnu či dubnu vrátí do normálu. A problémy se nebudou šířit do dalších zemí regionální reportéři, analytici, investigativní skupina, datový tým, zahraniční zpravodajové) - průběžně Posílit vizualizaci atraktivních obsahů z vysílání a TRENDY - klimatické změny a jejich dopady, globalizace a její dopad na politik Globalizace a rozvoj lokality (dopady globalizačních procesů na možnosti rozvoje lokalit, vzájemné působení globalizace a lokalizace, zemědělství a venkov v globalizovaném světě) prof. Lošťák Michal Sociální inovace v rozvoji venkova prof. Lošťák Micha

poháněna výrobou určenou na export a odráží stále intenzivnější zapojení české ekonomiky do mezinárodních výrobních řetězců. Aktuální Ekonomický přehled OECD hodnotí podrobně dopady globalizace na českou ekonomiku. Ekonomika zatím nevykazuje téměř žádné známky přehřátí; jádrová inflac Trhy výrobních faktorů - regionální specifika trhů práce a půdy, utváření rovnováhy, vyrovnávání meziregionálních rozdílu na trzích výrobních faktorů (Regionální ekonomika) Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku, způsoby členění podniků Upozornila na vývoj nezaměstnanosti, průměrné mzdy (v současnosti činí 490 Euro/měsíc a až 70 % pracovníků má mzdu nižší než je tento průměr; stále existují velké regionální rozdíly), na dopady změn novely zákoníku práce (od 2003) na Slovensku. S přednáškou na téma Změny světa práce vystoupil Ing. Milo Generální ředitel GŘ Evroé komise pro zaměstnanost a sociální věci Joost Korte zdůraznil, že je nutné reagovat na překotné změny vyvolané změnou klimatu a digitalizací a také na demografický vývoj (úbytek obyvatelstva) a dopady globalizace. Nadnesl i otázku postavení pracovníků platforem Lokální ekonomika v praxi. Lokální výměnný obchodní systém. Lokální multiplikátor jako indikátor udržitelného rozvoje. Metodická podpora regionálního rozvoje. Odpovědné podnikání a lokální ekonomické systémy. O lokálních ekonomikách a udržitelném rozvoji. Jídlo z blízka jako prvek ekonomické lokalizace

Projekt a jeho cíle — Přírodovědecká fakulta U

Realita pravděpodobně zkombinuje různé prvky ze všech tří scénářů, mnohé regiony se ale podle analýzy začnou více soustřeďovat především na rozvoj vlastních výrobních odvětví a ochranu svých výrobců energie. Praktické dopady těchto trendů už hlásí někteří výrobci solárních a bateriových technologií 12. Globalizace zvyšuje potřebu místní a regionální správy jako kompenzačního mechanismu. Čím více se občané cítí vydáni napospas velkým mezinárodním trendům, tím více je důležitá jejich účast ve veřejném životě na místní a regionální úrovni, včetně možnosti ovlivňování rozhodovacích procesů Evroá komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner včera představila čtvrtou zprávu o hospodářské a sociální soudržnosti. Zpráva mapuje dosavadní vývoj v této oblasti a definuje několik hlavních otázek, které by se měly stát předmětem diskuse o budoucnosti politiky hospodářské a sociální soudržnosti po roce 2013 Multilevel government -- problematika řízení intervencí na podporu regionální politiky v ČR. IGA VŠE 2012. Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070) Dopady globalizace na trhy práce ve vybraných oblastech světové ekonomiky a jejich reflexe v ekonomické teorii. IGA VŠE 2005 - 2006

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce z ekonomické

Rusko: Po vládě teroru přijde buď slabá dočasná vláda, nebo rozpad na regiony 16. 6. 202 Šíření invazních nepůvodních druhů má negativní dopady na biologickou rozmanitost, lidské zdraví i ekonomiku - tedy například peníze, které se vynakládají na likvidaci nepůvodních rostlin, ale třeba rovněž ztráta na produkci původních druhů. Globalizace a změna klimatu přitom riziko šíření invazivních rostlin. připomíná svůj postoj, podle nějž se musí před přijetím jakéhokoliv dalšího kroku v liberalizaci obchodu nejprve provést posouzení územního dopadu, která mohou představovat mocný nástroj, jak před počátkem vyjednávacího procesu určité obchodní dohody identifikovat a kvantifikovat její dopad na evroé regiony

Tak nám úřad pana premiéra prostřednictvím nové analýzy sdělil, o co všechno bychom přišli, kdybychom nevstoupili do EU, a co všechno jsme již přišli tím, že jsme nepřijali euro. Studie, již si nechal zpracovat, popisuje různé hypotetické scénáře možného vývoje naší milé vlasti v uplynulých deseti letech, podle oblíbené metody pseudohistoriků co by bylo. Přitom ve stejné době, kdy globalizace posiluje ve společnostech sociální polarizaci, politika se tlačí do středu politického spektra. Levicové strany ztrácejí možnost chránit práva a zájmy pracujících, sociální stát je nucen nést náklady na nepříznivé dopady globalizace Environmentální politika v EU a globalizace (pv) Kurz je zaměřen na vývoj politiky životního prostředí Evroé unie v éře globalizace. V úvodu bude diskutován pojem globalizace a její environmentální dopady

Územní agenda Evroé unie 2020 - mmr

 1. DOPADY GLOBALIZACE význam - Německý Překlad - Příklady
 2. Světový trend číslo jedna: Globalizace, nebo regionalizace
 3. Nová republika: Globalizace končí
 4. Globalizace - přehled, klady a zápory a technické dopad
 5. Co je globalizace? Příklady, definice, výhody a účinky
 6. Globalizace a cestovní ruch - cestovni-ruch
 7. Vliv globalizace na míru nezaměstnanosti v ČR - PDF Free