Home

Inzulinoterapie

Inzulinoterapie nezbytná Honey moon - i pod 10 j./den inzulinu Inzulinoterapie - snížení rychlosti úbytku produkce inzulinu Většinou intenzifikovaný inzulinový režim inz. analogy •Inzulinový aplikátor nebo inzulinov INZULINOTERAPIE. součást komplexní terapie DM (dieta, fyzická aktivita, režimová opatření) indikována u všech nemocných s DM 1.typu u části nemocných s DM 2.typu, sekundárním diabetem, gestačním diabetem ; INZULINY. lidské inzulíny, inzulínová analoga dle doby účinku krátkodobé střednědobé dlouhodob Inzulinoterapie Inzulinoterapie. Úvodní celková dávka inzulínu na počátku onemocnění je 0.4/U/kg [1]; Hypoglykemie. Tradičně se jako hranice hypoglykémie udává hodnota 3,3 mmol/l v krvi. [3] U některých osob však mohou být již při této hladině přítomny závažné klinické projevy , neboť záleží i na rychlosti vzniku a délce trvání hypoglykémie a na celkovém. Inzulinoterapie v intenzivní péči Blaha J, et al. Perioperative tight glucose control reduces postoperative adverse events in non-diabetic cardiac surgery patients.J Clin Endocrinol Metab. 2015 Aug;100(8):3081-9. Blaha J, et al. Space GlucoseControl system for blood glucose control in intensive care patients - a European multicentre observational study Moderní způsoby inzulinoterapie pacientů s diabetem 2. typu MUDr. Dagmar Bartášková Diabetologické centrum FN Motol, Praha DM 2. typu, jeho léčba a především pak léčba jeho makrovaskulárních komplikací vyžaduje stále větší náklady. Makrovaskulární komplikace jsou nejčastější příčinou úmrtí diabetiků 2. typu

Ošetřovatelství - Výuka - Terapi

Lékařské konference, kongresy, časopis, e-learning. Jak efektivně zvládat stres a přetížení v době covidové Pokud si uděláte třicet minut času, PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. vám představí několik základních principů, které používají psychoonkologové ve své praxi pro posílení psychické odolnosti a zvládání stresu Inzulinoterapie u pacientů s diabetem 2. typu. Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. Diabetologické centrum, Klinika gerontologická a metabolická FN a LF UK, Hradec Králové. Korekce hyperglykemie u diabetiků 2. typu je poměrně složitá. Důvodem je heterogenita tohoto onemocnění a individuálně různě vyjádřené základní. Inzulinoterapie. Korekce hyperglykemie u diabetiků 2. typu je poměrně složitá. Důvodem je heterogenita tohoto onemocnění a individuálně různě vyjádřené základní patofyziologické poruchy glukózové homeostázy. Diabetes mellitus 2. typu je klinicky charakterizován třemi patofyziologickými jevy, které se typicky postupně. Inzulinoterapie. Pankreas vylučuje v normě 35-50 jednotek inzulínu den a noc, což je 0,6-1,2 U na kilogram tělesné hmotnosti. 1 Jednotka inzulínu se rovná 36 mikrogramům (μg) nebo 0,036 mg. Basální sekrece inzulínu poskytuje glykemii a metabolismus v intervalech mezi jídlem a během spánku Jelikož je inzulinoterapie trvalá, je nutné pacienty přesně instruovat a techniku aplikace je naučit, aby byl jejich diabetes plně kompenzován. K aplikaci inzulínu se používá: Inzulínová stříkačka (tzv. inzulínka), Inzulínové pero, Inzulínová pumpa

Při rozhodování o nasazení inzulinoterapie by měla být posuzována nejen účinnost, ale i bezpečnost léčby, zejména riziko závažné hypoglykemie z důvodu špatné compliance, popř. nedostatečného sociálního zázemí pacienta. Podle panelistů se s intenzifikací také váhá u diabetiků s rezervami v dodržování. Zatímco inzulinoterapie u diabetesmellitus 1. typu je nezpochybnitelná, u diabetu 2. typu je spojena s řadou možných problémůa z toho vyplývajících chyb. U těchto pacientů je vždy nutno pečlivě zvažovat celkový zdravotnístav pacienta a indikaci léčby inzulinem, to by však nemělo znamenat oddalování či. Inzulinoterapie při běžných onemocněních. Terapie antidiabetiky (vyjma inzulinu) Generální partner. Hlavní partneři. Partnerské weby. Dobrý cukr - videa Encyklo Edukace + testy odborníci redakční rada/kontakt CUKROVKA.CZ je projekt pro. normoglykemie, jednou týdně podávané inzuliny, ultrarychlé inzuliny lispro, bariéry inzulinoterapie SUMMARY. Insulin therapy constantly continues to be an essential therapeutic procedure for a segment of diabetic patients Zahájení inzulinoterapie bazálním inzulinem je snadné a bezpečné. V kombinaci s metforminem nebo inkretinovými mimetiky lze stabilizovat glukózový metabolismus při velmi nízkém riziku hypoglykémie a bez zvyšování tělesné hmotnosti. Srozumitelný a snadno realizovatelný koncept léčby umožňuje, aby se za předpokladu.

Edukace klienta s DM - inzulinoterapie . Inzulinoterapie se uplatňuje u nemocných s DM 1. typu jako základní terapie a u některých nemocných s DM 2. typu např. v těchto případech: chybění postprandiální (objevující se po jídle) inzulinové sekrece; terminální fáze vývoje DM, kdy se snižuje sekrece i bazálního inzulin Januvia® oddaluje nástup inzulinoterapie ve srovnání s placebem 3 *Pacienti bez inzulinoterapie při vstupu do studie Nasazení inzulinu ITT HR 0,70 (95% CI 0,63; 0,79) p < 0.001 a Rameno Placebo pacienti léčeni v monoterapii nebo v kombinaci: metformin / SU / thiazolidindion ODDÁLENÍ INZULINOTERAPIE — RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZ Inzulinoterapie a flexibilní dávkování inzulínu MUDr. Jan Šoupal, Ph.D. 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praz

Video: MUDr. Dana Maňaskov

Moderní pohled na inzulinoterapii - Zdraví

inzulinoterapie u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu. Základní teoretická část Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na konkrétní údaje o diabetu mellitu 2. typu. Teoretická část zahrnuje charakteristiku onemocnění, její následnou léčbu - jak už medikamenty, tak i fyzickou aktivitou a dietou Inzulinoterapie se často zahajuje pozdě, kdy již pacienti mají rozvinuté pozdní komplikace. Ve studii Kosteva et al [9] byla v Německu průměrná doba od dia­gnózy diabetu k zahájení inzulinoterapie 4,2 roku a již 50,5 % pacientů mělo přítomno nejméně jednu makrovaskulární příhodu

Nabízíme standartní služby praktického lékaře pro dospělé, péči o di potřeby inzulinoterapie, pracovnělékařské služby Ordinace je navíc vybavena EKG, přístroji pro rychlou analyýzu moči, CRP (zánětlivý ukazatel) a INR (Quick) Plánovaná nepřítomnost lékaře: od 19.7.2021 do 23.7.2021 Zastupuje MUDr Mach Self-monitoring pomocí glukometru však ve skutečnosti nemá význam v případě diabetika, který je závislý na dietě nebo má předepsaná perorální antidiabetika (tablety). Důležitý je ale pro pacienta s inzulinoterapií

Inzulinoterapie se vzhledem k řadě pozitivních výsledků studií s inzulinovými analogy v algoritmu terapie posunula do druhé linie, hned za terapii metforminem a změnou životního stylu. Klíčová slova: inzulinová analoga - diabetes mellitus 2. typu - hypoglykemie - kardiovaskulární onemocněn Třebaže se podle posledních platných směrnic z roku 2012 možnosti terapie diabetu 2. typu rozvolnily, většina našich pacientů se pohybuje na ose dietní doporučení a změna životních zvyklostí - PAD - kombinace PAD - inzulinoterapie (s PAD nebo bez nich)

Insulinoterapie: typy, režimy, režimy Pravidelně o zdraví

 1. Mixované preparáty - Mixované preparáty vznikají tak, že smícháme určitý poměr rychle působícího inzulinu (s krátkým poločasem účinku) s inzulinem pomalu působícím (který má navíc dlouhý poločas účinku). Příkladem jsou inzuliny Actraphane, Humulin M3, Insuman Comb, Mixtard, Humalog Mix a Liprolog Mix. Nevýhody.
 2. Inzulinoterapie - především vyššími dávkami inzulinu - sekreci C-peptidu suprimuje. U těchto pacientů je nutné C-peptid testovat po nejméně osmihodinovém lačnění bez 2. večeře), ráno bez aplikace inzulínu jak bazálního, tak i bolusu inzulínu před testovací snídaní
 3. Inzulinoterapie. Inzulín - tento integrovaný kroky, které jsou kompenzovány poruchy v těle metabolismu sacharidů, jsou tato opatření zavedení inzulínových přípravků , obvykle vstřikováním . Inzulín terapie v klinické praxi používají pro: Léčba diabetu ( nejčastěji
 4. hlavním cílem inzulinoterapie je potlačení ketogeneze inzulinoterapii zahajujeme buď podáním bolusu 8 - 10 IU. nebo kont. infuzí rychlostí 0,05 - 0,1 IU/kg/h (dávka 0,1 IU/kg má max. biologický účinek) důležité je nesnižovat dávku inzulinu pod 0,02 - 0,05 IU/kg/h, což je dávka která ještě potlačuje ketogenez
 5. Toujeo je v rámci pravidelné inzulinoterapie obvykle aplikován 1x denně (ráno nebo večer) a bývá často kombinován s krátce působícím inzulinem, který je aplikován před jídlem. Typicky u cukrovky 2. typu často najdeme kombinace inzulinu s perorálními antidiabetiky. Podávání: Toujeo se v vyrábí v podobě roztoku, který.

Inzulinoterapie u diabetes mellitus - I Live! O

 1. Část vybavení inzulinové pumpy - propojuje samotnou. inzulinovou pumpu (přesněji její zásobník) s tělem pacienta. - skládá se z několika částí. - přívodní hadička + koncovka s kanylou. Koncovka. Část infuzního setu. Skládá se z kanyly + náplasti sloužící k. pevnému přichycení na kožní povrchy + plastové.
 2. Intenzivní inzulinoterapie rovněž účinněji bránila progresi DPN (DCCT group, 1995). Tato studie přinesla definitivní důkaz asociace mezi chronickou hyperglykémií a neuropatií a dá-le průkaz efektu léčby na redukci rizika rozvoje neuropatie u DM1. Studie rovněž prokázala, že ri
 3. Inzulinoterapie se zvažuje i při akceleraci růstu plodu zachycené při ultrazvukovém vyšetření. 3. Další sledování Intervaly ambulatních kontrol upravuje diabetolog individuálně dle potřeby, hodnot a stability glykémií, compliance pacientky, gestačnímu stáří gravidity po 2-4 týdnech
 4. 4 Inzulinoterapie; 5 Prognóza s inzulínem; Mechanismus hypoglykemie s inzulínem. Vývoj tohoto stavu je způsoben tím, že dochází k nekontrolované izolaci inzulinu b-buňkami nádoru.Normálně, pokud hladina glukózy v krvi klesá, produkce inzulínu a jeho uvolňování do krevního řečiště také klesá
 5. Při rozhodování o intenzifikaci inzulinoterapie je vhodné zvážit jako alternativu kombinační léčbu, která by ovlivnila více patofyziologických mechanismů a omezila nežádoucí účinky léčby (zejména hypoglykemii). Bazální inzulin obecně ovlivňuje hlavně lačnou glykemii, doplňující léčba by tedy měla ovlivňovat.
 6. Zahájení inzulinoterapie a titrace bazálního inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Číslo: 1 / 2015 Rubrika: Farmakoterapeutické postupy: Obor: Diabetologie: Autoři: MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc. Autoři - působiště: Klinika diabetologie Centra diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha.

Kontinuální monitorace glykemie (CGM) poskytuje podrobné informace o průběhu glykemických změn během dne, což umožňuje mnohem přesnější nastavení inzulinoterapie. Nabízí také nové parametry, které je pak možné v klinické praxi využít k hodnocení míry kompenzace diabetu Pokud jsou nutné významnější změny v léčbě, týká se to především inzulinoterapie, neměly by se realizovat těsně před cestou. Lékař dá potřebné instrukce o tom, jakou zátěž si může diabetik na dovolené dovolit a ověří se schopnosti diabetika, zda a jak se vyrovná s případnou hypoglykémií a hyperglykémií Léčba: inzulinoterapie + úprava vnitřního prostředí + je možné využít hemodialýzy. Hypoglykemické stavy - kóma Při poklesu G pod 3,6 mmol/l → příznaky z aktivace sympatoadrenálního systému - kontraregulačních hormonů (katecholaminy): třes, studený pot, pocit vlčího hladu Komentáře . Transkript . Inzulinoterapie v gravidit Inzulinoterapie dokáže rychle snížit glykemii, avšak je limitována rizikem vzniku hypoglykemie a také zvýšením hmotnosti. Nové inzuliny jsou vyvíjeny tak, aby se riziko vzniku hypoglykemických příhod snižovalo a rovněž nedocházelo ke zbytečnému zvyšování hmotnosti pacienta s diabetem

Med. praxi: Lékařské konference, kongresy, časopis, e-learnin

 1. Snahou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je nabídnout pacientům, jejich příbuzným a dalším návštěvníkům nemocnice informace o našem zdravotnickém zařízení. Usilujeme o to, stát se špičkovou univerzitní nemocnicí s příkladnou péči o pacienty
 2. •Jídelníček + inzulinoterapie je individuální, neordinuje se jednotná dieta •Vždy spolupráce s diabetologií . DM 2.typu /s obezitou/ •Nutné omezení příjmu energie kJ/ kcal •Dodržování diabetické diety je základem léčby diabetu společné s pohybovou aktivitou
 3. Inzulinoterapie u diabetes mellitus Pokud nemůžete obnovit normální hodnoty cukru v krvi tabletami, zdravým životním stylem nebo správnou výživou, potřebujete inzulín. Jeho použití je přímo spojeno s vyčerpáním pankreatu
Diabetická ketoacidóza | Unilabs

se ukáže nutnost zahájení inzulinoterapie (5). Jak častý je diabetes LADA? Odborná literatura dosud přesnou odpo-věď na tuto otázku nezná. Studie publikované na toto téma nicméně ukázaly, že 10-20 % osob klinicky hodnocených jako DM2 mají v séru ale-spoň jednu autoprotilátku specifickou pro DM1 (6) Diabetes 2. typu se dostavuje většinou až ve středním a vyšším věku, výrazněji se váže k nezdravému životnímu stylu a je léčen podáváním perorálních antidiabetik, diety, ve vážnějších případech je rovněž nutná inzulinoterapie . 92 % diabetiků se řadí mezi diabetiky 2. typu Heslo: inzulinoterapie: Slovní druh / typ hesla: podst. ž. Podheslí: pacient s inzulinoterapií: Titulek: Během chvilky může diabetik zjistit stav Rubrik V léčbě LADA je doporučena časná iniciace inzulinoterapie, u pacientů s výraznější inzulinovou rezistencí v kombinaci s metforminem. Klinické studie naznačují také efektivitu preparátů umožňujících prodloužení životnosti reziduálních β‑buněk, např. inkretinů Transcript Inzulinoterapie, MUDr.K.Urbancov

První variantu inzulinoterapie představovalo podávání inzulínu glargin nebo detemir v kombinaci s rychle účinným inzulínem v celkové dávce 0,3-0,4 U/kg/den, nebo tatáž dlouze působící analoga inzulínu v dávce 0,1-0,2 U/kg/den v kombinaci s PAD (vč. metforminu nebo akarbózy, nikoli ale SU nebo DPP-4i), nebo inzulín. Inzulinoterapie v ordinaci praktického lékaře Přednášející: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. VFN Praha III. interní klinika 130. 17-01-2013 evidence ČLK: 2. Současné možnosti v diagnostice a léčbě syndromu plicní hypertenze Přednášející: MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.. Další možností usnadnění inzulinoterapie u starších lidí a zvýšení pravděpodobnosti správné a pravidelné medikace je využití agentur domácí péče, které mohou starším lidem při aplikaci inzulinu asistovat. Někdy pomůže naučit starší pacienty s diabetem správně rozpoznat příznaky hypoglykemie a postupy k.

Inzulinoterapie a monitorování glykémie : Titul: Inzulinová rezistence - rizikový faktor aterogeneze: Autoři: Kazdová Ludmila: Typ: PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER: Titul: Inzulinová rezistence a metabolismus lipidů. Přijměte pozvání k účasti na VIII. ročník mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením. Mezioborové sympozium Diabetes mellitus se uskuteční 3. září 2021 v Hradci Králové inzulinoterapie {Režim: více dávek inzulinu nebo inzulinová pumpa {Inzulíny: dlouhodobá inzulinová analoga nejsou doporučená {Nejmenší mitogenní aktivitu ve studiích vykazuje novorapid, největší glargine {I.trimestr sklon k hypoglykémiím {Spotřeba inzulínu stoupá až o 100%, 14 dnů před porodem se nárůst zastavuj Klíčová slova: diabetes, hospitalizace, inzulinoterapie. Diabetes management in hospital. Patients with diabetes represent around 25 % of hospitalized persons. Treatment of diabetes patient is more complicated. Modification or initiation of antidiabetic treatment is often a significant problem during hospitalization on standard medical ward

Inzulinoterapie u pacientů s diabetem 2

 1. Real time monitoring slouží k prevenci a léčbě hypoglykémií a prevenci a korekcí hyperglykémií. Je obsáhlým a podrobným zdrojem denních přehledů o glykémiích, který umožní optimalizaci inzulinoterapie a úpravu režimových opatření. Pomáhá k detekci chyb v léčebném režimu a k jejich odstranění. Zaslepený monitorin
 2. Inzulinoterapie je velmi účinným nástrojem k dosažení optimální kompenzace diabetu. Vedlejším účinkem, s nímž se v klinické praxi nezřídka setkáváme, však může být nárůst tělesné hmotnosti takto léčených pacientů. Ten bývá téměř pravidelně akcentován nedodržováním dietních i režimovýc
 3. Inzulinoterapie by měla být vždy spojena s dodržováním komplexních režimových opatření a s řádnou edukací nemocného. Jedním z předpokladů úspěšné léčby inzulinem je, že si pacient sám sleduje glykemii, glykosurii, příp. přítomnost ketolátek v moči (selfmonitoring)
 4. Po ukončení inzulinoterapie pacient pociHoval menší hlad, což mu usnadnilo dodržovat redukční diabetickou dietu. Nízké hodnoty glykémií a glykovaného hemoglobinu svědčily o velmi dobré kompen-zaci diabetu po ukončení léčby inzulínem a možnosti v nové léčbě pokračovat
 5. Cílem inzulinoterapie je udržet co nejnižší hodnoty glykemie, resp. co nejnižší hodnoty HbA1c, a přitom se vyhnout těžším hypoglykemiím a podle těchto zásad volit příslušný inzulinový režim. zahájení inzulinoterapie u DM2T absolutní a relativní indikace inzulinu volba inzulinového režimu indikace inzulinových analog.
 6. Principy a metody inzulinoterapie : Titul: Principy a technika inzulínoterapie: Autoři: Kožnarová Radomíra: Typ: PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER: Zdroj: Principy a technika inzulínoterapie : Titul: Principy metody a využití národního registru kardiovaskulárních intervencí.
 7. Jaká je léčba a možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých typů inzulinoterapie. Část nefarmakologické léčby se zabývá obecně významem pohybových aktivit při T1DM ve vztahu k hyperglykémiím a hypoglykémiím. Jsou zde popsány teoretické podklady problematiky počítání sacharidových jednotek s návazností na flexibilní.

Inzulinoterapie - Domácí Péč

Praktické rady. Pokročilé hybridní uzavřené okruhy jako novinka v léčbě diabetu 1. typu. FREESTYLE LIBRE (FSL) Jak pracovat s daty z FSL a jak je využít k samostatné úpravě dávkování inzulínu nebo hodnocení kompenzace diabetu diabetes mellitus;edukace;inzulinoterapie: Klíčová slova v dalším jazyce: diabetes mellitus;insulin therapy;education: Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta s diabetes mellitus na inzulinoterapii. V teoretické části jsou popsány základní informace o onemocnění, projevy, diagnostické metody, klasifikace. Inzulinoterapie - WikiSkript Průměrné hladiny glykémie nalačno a Hb A 1 s na konci studie byly ve dvou skupinách srovnatelné.Většina pacientů( přibližně 60%) se podařilo dosáhnout hladiny Hb A1c <7,0%.Nicméně, použití inzulín glargin vedla k nižší frekvenci noční hypoglykémie ≤ 72 mg / dl, je 44%( P, 0001), a. Článek vysvětlující pojem inzulin a odkazy na související metabolické procesy, kterých se inzulin v živých organismech účastní, případně které inzulin ovlivňuje Times New Roman Arial Verdana Wingdings ヒラギノ角ゴ Pro W3 Century Gothic Book Antiqua Symbol Arial CE Calibri Zatmění Graf aplikace Microsoft Office Excel Diabetes mellitus v těhotenství - novinky NOVINKY Diabetes 1.typu a těhotenství NOVINKY Diabetologická péče v graviditě inzulinoterapie PŘEHLED ANALOG INZULÍNU NOVINKY.

Typy inzulinu: jaké jsou léky v době působení, typy a názv

v životních tématech u dvou skupin pacientů (inzulinoterapie versus perorální antidiabetika), 5. porovnat souhrnnou hodnotu kvality života uváděnou pacienty a hodnotu vypočítanou z dílčích ukazatelů. Teoretická část má 29 stran a autorka v ní vymezuje základní pojem kvalita života ajeho aspekty Bonifikace, piloty, risk-sharing Bonifikace. Péče o náročnější chronické stavy V souvislosti se záměrem podpořit komplexní ambulantní péči o chronicky nemocného pojištěnce prováděnou v souladu s doporučenými odbornými postupy a při současném respektování specifické náročnosti ošetřování vybraných skupin chronicky nemocných pacientů realizuje OZP v roce.

TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na M Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a všechny pouţité prameny jsem uvedla v seznamu pouţitých zdrojů

Farmakologické možnosti ovlivnění diabetu - WikiSkript

a) Inzulinoterapie b) Rehydratace c) Léčba perorálními antidiabetiky d) Remineralizace 2. Pro duodenální vřed je typické: a) Nechutenství b) Bolest nalačno c) Bolest při polykání d) Častý přechod v karcinom 3. Označte správné tvrzení UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií 10 ÚVOD Téma Edukaci selfmonitoringu u osob s diabetes mellitus jsem si vybrala především z důvodu osobního zájmu Inzulinoterapie • Pro T1DM nepostradatelná • Čím dál agresivnější léčba i u T2DM nebo gestačního diabetu • režimy: - MDI • Multiple Daily Injections • Inzulinové pero • Většinou kombinace rychle a pomalu působícího inzulínu • Premixy - CSII • Continous subcutaneous insulin infusion • Insulinová pump Při nadále nedostatečné kompenzaci se volí intenzifikovaná inzulinoterapie, u cukrovky 2. typu s ponecháním metforminu v maximálně tolerované dávce. Intenzifikovaná léčba inzulinem, včetně inzulinových analog, by měla vést k co nejlepší kompenzaci diabetu při minimalizaci celkové dávky inzulinu Mezi základy léčby patři inzulinoterapie a rehydratace se substitucí minerálů. Podáváme 3 - 7 jednotek inzulinu za hodinu. Bolusová úvodní dávka 0,3 j/kg se dnes doporučuje pouze pokud předpokládáme delší čas k zahájení intenzivní péče

7 triků pro překonání strachu z inzulinoterapie : Peter

jídelní ček - inzulinoterapie) • Prodiskutujte ho se svým léka řem. Title potraviny Author: Josef Created Date: 9/22/2009 5:43:57 P Diabetes mellitus 1. typu patří mezi chronická autoimunitní onemocnění, jenž v současné době nejsou vyléčitelná. Diabetes 1. typu je sice dobře léčitelný, avšak za cenu pravidelných aplikací inzulínu a nezbytného dodržování řady dietních a jiných režimových opatření inzulinoterapie - diabetická pumpa, diabetické pero, stříkačka (inzulínka) transplantace slinivky břišní; přiměřená svalová činnost, správná životospráva; selfmonitoring (pravidelná návštěva diabetologa a každodenní samoměření hladiny glukózy) II. typ DM. redukce hmotnosti; dietoterapi Hyperglykémie zhoršuje prognózu pacientů s ICH, iCMP, SAK i kraniotraumatem. Může být projevem dekompenzace DM, ale může se objevit i u dosud zdravého člověka OBECNÉ POSTUPY Hypoglykémie Vloženo 16.11.2019 , poslední aktualizace 22.01.2021 ObsahEtiologieKlinický obrazDiagnostikaTerapie glukóza je hlavním zdrojem energie pro mozkovou tkáň, více než 90 % ener­gie získává mozek při oxidaci glukózy. I během hypoglykémie zůstává glukóza pro mozkový metabolizmus nejdůležitějším energetickým substrátem poměr glukózy v mozku.

Dodržení léčebných doporučení klade vysoké nároky na vůli pacienta, proto je prioritou našeho týmu nastavit pacientovi léčbu na míru podle individuálních potřeb a nejmodernějších postupů a zároveň pacienta podporovat a motivovat v potřebných režimových změnách, například zvýšení pohybové aktivity, vyvážení jídelníčku, redukci hmotnosti 3. Inzulinoterapie, správná aplikace inzulínu. 4. Prevence a screening diabetu v lékárnách. 5. Nežádoucí účinky antiflogistik. 6. Nežádoucí účinky a rizika užívání léků při léčbě bolesti (kromě antiflogistik). 7. Nežádoucí účinky vybraných skupin antibiotik - betalaktamy, chinolony, linkosamidy

Inzulinoterapie v léčbě diabetesmellitus 2

glykemie patří deriváty SU a inzulinoterapie (3). Glimepirid je zařazován k derivátům sulfonylurey (SU) 2. generace (4). Obtížně diagnostikovatelná je hypoglykemie navozená inzulinem či deri-vátem SU úmyslně v rámci sebepoškození či Tab. 1. Medikace před přijetím k hospitalizac Inzulinoterapie je z technického úhlu pohledu složitější než jakákoli jiná antidiabetická terapie, včetně injekční neinzulinové léčby, i když technická úroveň současně používaných aplikátorů inzulinu je stále lepší. Přesto klade větší požadavky na pravidelný selfmonitoring glykemií glukometrem

(a) Glucose and (b) insulin response to the combinedCombined Glucose Insulin Test (glucose mmol/L) in EMS and

Inzulinoterapie při běžných onemocněních cukrovk

Hned po přijetí byla zahájena inzulinoterapie intenzi kovaným inzulinovým režimem a edukace. Edukační sestra docházela k lůžku pravidelně. Pacient se učil, jak aplikovat inzulin, jak si měřit glykemie, jak upravovat dávky inzulinu a co dělat v případě hypo a hyperglykemie Při běžné kontrole v diabetologické poradně není dostatek času k podrobnému probrání široké problematiky cukrovky, proto Vám nabízíme možnost zúčastnit se skupinové edukace s využitím konverzačních map.Je vhodná zejména pro diabetiky 2. typu, ale mohou se jí zůčastnit i diabetici 1.typu. Konverzační mapy - jsou edukační pomůckou, která byla vytvořena. ku nezbytná inzulinoterapie. Lékařka nepřímo vyslovila pochybnost o do-držování diabetické diety, pacientka však tvrdí, že dietu drží, a to velmi přísnou. Nabízenou individuální konzultaci odmítá. Na možnost in-dividuální konzultace se později při-jde zeptat její sestra, v horizontu cca 20 dnů po této intervenci

Články pro pacienty | MUDrInzulin – WikiSkripta

Inzulinoterapie, správná aplikace inzulínu. Prevence a screening diabetu v lékárnách. Nežádoucí účinky antiflogistik. Nežádoucí účinky a rizika užívání léků při léčbě bolesti (kromě antiflogistik). Nežádoucí účinky vybraných skupin antibiotik - betalaktamy, chinolony, linkosamidy, sulfonamidy, chloramfenikol Principy a metody inzulinoterapie : Titul: Principy a technika inzulínoterapie: Autoři: Kožnarová Radomíra: Typ: PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER: Zdroj: Principy a technika inzulínoterapie : Titul: Principy metody a využití národního registru kardiovaskulárních intervencí. Diabetes mellitus II typu, inzulinoterapie Chronická ICHS s Fibrilací síni Hypothyreósa v substituci a observaci Hypertenzní nemoc III st. Vředová choroba duodena, recidiv Chronická pankreatitis, opakované exacerbace CHOPN Anemie normocytárn Indikace inzulinoterapie u diabetu 2. typu. Patogeneze diabetické mikroangiopatie. Diferenciální diagnostika hypoglykemických stavů. Význam vlákniny a její optimální podíl a složení v dietě. Hormony s hyperglykemickým účinkem. Hyperosmolární diabetické koma. Prevence a léčba diabetické nefropatie. Glukózová a lipidová.