Home

Prohlášení o zásobách vinařských produktů

9. 2021 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2021 (dle čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a čl. 23 nařízení Komise (EU) 2018/274). Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový Prohlášení o zásobách - do 10. 9. 2015. 26.8.2015. Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2015 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009 Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 10. 9. 2018 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2018 (dle čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a čl. 23 nařízení Komise (EU) 2018/274 Vážení vinaři, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení registru vinic, upozorňuje na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31.7. 2014 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009) K podávání prohlášení o zásobách: dle čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2018/273 podávají prohlášení o zásobách vína a moštu ke dni 31. července producenti, zpracovatelé, stáčírny a obchodníci, kteří mají zásoby. Činí tak nejpozději do 10. září

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2020. Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 10.9. 2020 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2020 (dle čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a čl. 23 nařízení Komise (EU) 2018/274 Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2018. Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 10.9. 2018 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2018 (dle čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a čl. 23 nařízení Komise (EU) 2018/274 Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2017. Upozorňujeme na povinnost podat do 11. 9. 2017 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009) a zákona č. 321/2004 Sb Upozorňujeme na povinnost podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě se zasílají prohlášení s nulou. Termín podání je do 11. 9. 2017 Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů 30.8.2016 - ÚKZÚZ připomíná, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009)

Upozorňujeme na povinnost podat prohlášení o zásobách vína a ostatních vinařských produktů Dnem 31. 7. 2021 skončil vinařský rok. K tomuto dni nastává povinnost evidovat stav vašich zásob. Rádi.. ÚKZÚZ připomíná, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009) Jedinou povinností každého vinaře je každoroční zasílání prohlášení o zásobách. Pokud naopak distribuci a prodej vinařských produktů plánujete, je potřeba mít na paměti, že také coby obchodníci budete povinni vždy zajistit jejich identifikovatelnost a sledovanost Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci, prohlášení o nákupu a prohlášení o zásobách (1) Prohlášení o sklizni obsahuje údaje o výsledcích sklizně ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku. (2) Prohlášení o sklizni podává rovněž obchodník s moštovými hrozny 76) Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2017 2.8.2017 - Upozorňujeme na povinnost podat do 11. 9. 2017 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009) a zákona č. 321/2004 Sb

Vinaři, nezapomeňte podat prohlášení o zásobách. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení registru vinic, upozorňuje na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2014 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009) Oznámení o zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů; Pozn.: Zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů je výrobce povinen oznámit písemně Ústavu, nejpozději v den zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů; v oznámení výrobce uvede své jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název a sídlo, jde.

VINAŘI: Upozornění na povinnost podat prohlášení o

Prohlášení o zásobách lze snadno podat elektronicky Kalendářní termín 31. 7. 2012 je spojen s povinností podat oznámení, a to konkrétně Prohlášení o zásobách Právní předpisy. Vinařský obzor (5/2012) 23

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce

  1. produktů a podávat prohlášení o zásobách k 31. 7.). Pokud pěstitel hrozny prodává a současně vyrábí víno (viz. předchozí věta), podává prohlášení o sklizni a také prohlášení o produkci. Povinnost podat prohlášení o produkci má výrobce, pokud prodává produkty nebo vyrobí 1000 l a více vína za vinařský rok
  2. Povinná prohlášení pro vinohradnictví a vinařství se podávají do 15. ledna. Kategorie Ostatní 20.12.2019 Hana Černohorská. K sektoru vína patří podávání prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci. Zákonný termín podání je do 15. ledna vinařského roku, respektive aktuálně 15. ledna 2020. Oznamují se údaje o.
  3. POKYNY pro vyplnění PROHLÁŠENÍ O ZÁSOBÁCH Prohlášení je povinen podávat pěstitel, který na vinicích s plochou 10 arů a více pěstuje, byť jen pro svou vlastní spotřebu nebo potřebu své rodiny, hrozny a dále pak každý, kdo uvádí víno do oběhu
  4. Prohlášení o zásobách vinných produktů Seznam vinařských obcí a inspektorů Žádost o DODATEČNÉ povolení stavby studny pro potřeby občanů (domácností

POVINNOST od 10 arů - prohlášení o zásobách vinařských

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2017. Upozorňujeme na povinnost podat do 11. 9. 2017 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009) a zákona č. 321/2004 Sb. Detail akc Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků odbytových směrech a úrovni zásob vybraných rostlinných produktů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve. Změna v evidenci vinařských produktů a nové tiskopisy pro podávání povinných prohlášení najdete na internetové adrese www.farmar.eu. Na obecním úřadě si můžete vyzvednout tiskopisy: prohlášení o sklizni - odesílá se do 10.12./můžete odevzdat na OÚ Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobkůZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:Zem 7-02. Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech a úrovni zásob vybraných rostlinných produktů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evroého parlamentu a Rady. Seznam vinařských obcí a inspektorů : 148 kB: Prohlášení o produkci a zpracování vinných hroznů : 40 kB: Prohlášení o sklizni vinných hroznů : 39 kB: Prohlášení o zásobách vinných produktů : 29 kB: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních : 49 k

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Vín

10. září poslední den podání prohlášení o zásobách vinařských produktů k 31. 7. 2016 ÚKZÚZ 25. října poslední den podání výkazu o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu - odvod za III. čtvrtletí 2016 Vinařský fon Pro všechny co se aktivně zabývají vínem. Pokud nemáte co na práci, co si tak nevyplnit další zbytečný formulář. Každý kdo prodá 750 hl vína za rok, nebo 1000 l sudového, nebo má ve zdi ventil na.. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Prohlášení o zásobách k 31.7. odeslat do 10.září na ÚKZÚZ - příloha č. 22 vyhlášky č. 323/2004 Sb. Je povinen podávat každý vinař, který uvádí víno do oběhu. Hlášení nemusí podávat koneční spotřebitelé a maloobchodníci (prodávají přímo spotřebiteli do 1000 hl za rok) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1282/2001. ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, jež se týkají shromažďování údajů pro identifikaci vinařských produktů a sledování trhu s vínem, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/200

Informace ÚKZÚZ - Vinařská asociace Č

č. 436/2009 pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o Registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů aevidenční knihy vedené v odvětví vína, ve znění pozdějších předpis Prohlášení o sklizni, prohlášení. o produkci a prohlášení o zásobách (1) Každý, kdo sklízí vinné hrozny, je povinen76) každý rok odevzdat do 10. prosince prohlášení o sklizni,76) obsahující údaje o výsledcích sklizně ke dni 30. listopadu téhož roku § 29 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 76 a 77 zní: § 29 Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci, prohlášení o nákupu a prohlášení o zásobách (1) Prohlášení o sklizni obsahuje údaje o výsledcích sklizně ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku Bez podání prohlášení nelze čerpat dotace Podle nařízení Komise Evroých společenství č. 436/2009, čl. 11 a čl. 16 odst. 2, musí být do 10. září 2016 splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7

Upozornění na termín podání prohlášení o zásobách

Mělo by stačit prohlášení o sklizni, produkci a zásobách a přiznání k paušální dani z hlavičky nebo litru prodaného vína, vyjmenoval další nutné změny Škromach. Byla by to paráda, ale rozhodně to nebude jednoduché, reagoval vinař Lubomír Dvořáček, podle kterého evidence a množství různých hlášení. Přehledný kalendář 2020 Leden Po Út St Čt Pá So Ne 6 7 8 9 10 11 12 1523 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Únor Po Út St Čt Pá So N Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) - ČÁST PRVNÍ - VINOHRADNICTVÍ Program také disponuje komplexním skladovým hospodářstvím včetně příjmů vinařských produktů a jejich prodeje. Vinařská evidence dále obsahuje údaje k výkaznictví podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 323/2004 kterou se provádí některá ustanoveni zákona o vinohradnictvi a vinařství

Upozornění na povinnost podání prohlášení o produkci vinařských produktů. 17.11.2014, redakce APIC. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení registru vinic, upozorňuje na povinnost podání prohlášení » víc Velký trh farmářských a regionálních produktů v Kyjově. Kdy 4. září 2021 9:00 - 16:00. Přijďte podpořit místní šikovné výrobce na velký regionální trh místních producentů. Byl jsem zde. Akci navštívilo 0 lidí. 0/5 (0 hodnocení) Přijďte s námi podpořit místní šikovné výrobce na Velký trh farmářských a.

pravidla stanovení vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí,-podmínky pro podávání prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci, prohlášení o nákupu a prohlášení o zásobách,-postup pěstitele, v případě překročení hektarového výnosu vinných hroznů z vinic pěstitele, Česko stále neplní evroou směrnici o zásobách ropy a ropných produktů, aktuálně má zásoby na 86,5 dne, požadováno je 90. Na mezinárodním energetickém fóru v Praze to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína Tyto produkty jsou vyňaty z povinnosti vyhotovit a předložit deklaraci o prohlášení o zásobách. In addition, each operator, once an approval certificate has been obtained, is obliged to make a stock declaration. EurLex-2. Prohlášení na faktuře může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se prohlášení. Povinné prohlášení o zásobách je stanoveno v zákoně 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Zákon uvádí, že každý, s výjimkou maloobchodníka a konečného spotřebitele, je povinen každoročně odevzdat prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína, které skladuje k 31. červenci

Obchodní průvodní doklad pro dopravu vinařských produktů: 23.09.2009 10:19: 47 KB VP_IT: Nařízení Komise (ES) č. 884/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína - italsky: 23.09.2009 10:16: 193 KB VP_F Povinnost podat prohlášení o zásobách je zakotvena v zákoně 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Zákon uvádí, že s výjimkou maloobchodníka a konečného spotřebitele je každý povinen každoročně odevzdat prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového. Upozorňujeme na povinnost podat prohlášení o zásobách vína a ostatní... ch vinařských produktů Dnem 31. 7. 2021 skončil vinařský rok. K tomuto dni nastává povinnost evidovat stav vašich zásob. Rádi bychom vás upozornili na povinnost podat prohlášení o zásobách v termínu od 1. 8. 2021 do 10. 9. 2021

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských

V první části seriálu o kontrole účetnictví před účetními závěrkami jsme se věnovali základním metodám a postupům při kontrole a hovořili jsme rovněž o zdrojích informací a o nástrojích, se kterými může účetní jednotka pracovat. Mimo jiné jsme si také řekli, že důležitým nástrojem je inventarizace majetku a závazků a že smyslem inventarizace je. o sklizni, produkci a zásobách. V letošním roce bylo připraveno podstatné usnadnění možnosti podávat povinná prohlášení elektronicky přes Portál farmáře (www.farmar.eu) z pohodlí Vašeho domova bez zbytečného papírování, cesty na úřad a na poštu Manka nad normu i škody zjištěné při fyzických inventarizacích účtujeme na vrub účtu 549 - Manka, škody a mimořádné provozní náklady. Nezáleží přitom, zda se jedná o zásoby nakupované, či zásoby vlastní výroby. Zrovna tak není podstatné, zda účtujeme o zásobách metodou A, nebo B. Dalšími účty, které při. Metodiky neřeší specifickou oblast zabezpečení pohonnými hmotami. Tato oblast je upravena zákonem č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů a Typovým plánem narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Nouzové zásoby ropy a ropných produktů. hospodářská opatření pro krizové stavy. Část státních hmotných rezerv vytvářená a udržovaná Správou státních hmotných rezerv v množství průměrné spotřeby za dané období vymezeném počtem dní a ve skladbě stanovenými zákonem, určená pro regulovanou spotřebu v době stavu ropné nouze vzniklého z nedostatku ropy a. Podpora pěstitelům vína, podnikům působícím ve zpracování a marketingu vinařských produktů. A to ve výši až 420 milionů korun v období pěti let. Rada Vinařského fondu v pondělí 29. června 2015 projednala podmínky Podpory poskytované Vinařským fondem pro období od 1.1.2015 do 31.12.2020, které České republice. prohlášení o sklizni, produkci a zásobách. Nyní, po ukončení vinařského roku 2007, je aktuální Prohlášení o zásobách. Toto prohlášení podává. každý . pěstitel, který na vinicích s plochou 10 arů a větší pěstuje hrozny, které dále zpracovává byť jen pro potřebu vlastní nebo potřebu své rodiny . a. dále pa

Působnost SSHR. Správa státních hmotných rezerv (dále jen Správa) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění. Včerejší report o zásobách podle EIA ukázal pokračující růst zásob ropy i ropných produktů 19.2.2016 12:11 Ve středu reportoval stav zásob soukromý institut API, podle kterého zásoby měly klesat, načež se cena ropy výrazně zvýšila Jejím autorem je známý architekt Josef Pleskot Upozorňujeme na povinnost podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě se zasílají prohlášení s nulou. Termín podání je do. V souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, (dále jen prováděcí vyhláška), je možné při dopravě vinařských produktů místo průvodních dokladů podle výše uvedeného předpisu EU, použí Pokud si zvolíš obor Vinařství a zpracování zahradních produktů, budeš se kromě odborných předmětů jako vinohradnictví, ovocnictví, květinářství a sadovnictví, učit jak hodnotit výsledný produkt vinaře - vino. K tomu se využívají jak senzorické (smyslové), tak laboratorní metody. Na následujícím videu Ing,. Ludmila Svobodová, vyučující vinařských.

437/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. října 2005, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství): Čl.I Vyhláška č Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v.

Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. o Viniční trať • Vinařská oblast Čechy Vinařská podoblast - Mělnická, Litoměřická • Vinařská obec o Viniční trať - • Seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí a seznam odrůd, ze kterých je možno vyrábět jakostní víno s uvedením oblasti je uveden ve vyhlášce č. 252/2010 Sb Smluvní dokumentace zákazníka včetně všeobecných obchodních podmínek, veškerých příloh a prohlášení. Plné moci, pokyny a příkazy. Právní důvod zpracování . Z.č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů navazujících a prováděcích předpis Získejte přehled o zásobách, skladě a přesunech produktů pomocí intuitivních štítků, které lze vytisknout a rovnou přilepit. Přehledné pracovní postupy Zvyšte celkovou kvalitu výrobků omezením chyb během výroby, například použitím štítků s barevným kódem nebo obrázky podle obsahu

Upozorňuje - Ústřední kontrolní a zkušební ústav

prohlášení, s výjimkou prvního prohlášení v hospodář­ ském roce, nahrazena běžnou evidencí pravidelně kontro­ lovanou příslušným orgánem. V některých členských státech příslušné orgány provádějí systematickou analytic­ kou kontrolu všech šarží produktů, u kterých probíhá vi­ nifikace Bagdád předá do týdne zprávu o zásobách antraxu Irák předá OSN do týdne zprávu, obsahující údaje o jeho zásobách antraxu a nervového plynu VX. O slibu Bagdádu včera informoval novináře mluvčí týmu inspektorů Hiro Ueki. Iráčané už v neděli hovořili s inspektory OSN o svých biologických zbraních...

Registr vinic upozorňuje vinaře Město Velké Pavlovic

189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) 64 (2. 9. 1999) od 1. 11. 1999. Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění. Cukr. Po ukončení produkčních kvót na cukr v roce 2017 je trh s cukrem monitorován prostřednictvím informací o cenách, produkci cukru a sklizni cukrové řepy, které cukrovary dle evroé a národní legislativy měsíčně i periodicky zasílají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen Fond) Přidáváme další výlet Krajem vína za burčákem! První říjnový víkend strávíme v podzimních vinicích v okolí Kyjova. Připraveny budou 2 trasy pro cyklisty a jedna pro pěší po vinařských stezkách Kyjovska. Na kole nebo pěšky budete objevovat krásy slovácké přírody a ochutnáte místní speciality

Jak založit vinotéku

Značnou pozornost českých petrolejářů vzbudil ve sněmovně zákon o nouzových zásobách ropy. Poslanec Pavel Pustějovský z vládního hnutí ANO k němu přichystal dodatek, podle kterého by výrobci pohonných hmot museli do prodávaného benzinu míchat dvojnásobný podíl biolihu než nyní. Benzin by to mohlo.. Klikněte zde pro porovnání produktů. Vždy máte navíc dokonalý přehled o svých zásobách potravin. Prohlášení o shodě podle SMĚRNICE 2014/53/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení. Registr vinic: jen 18% zásob vína podáno přes papírové formuláře. Tuzemští výrobci a obchodníci s vínem v letošním roce dosud zaevidovali v prohlášení o zásobách elektronicky více než 1,7 milionu hektolitrů vína. Tento objem je více než 2,5 násobkem loňských údajů... Číst více č. 452/2002 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladován On-line přehled o skladových zásobách. Přehledná nabídka sortimentu. Doplňující informace k sortimentu. Jednoduché filtry pro vyhledávání zboží. Přehled o zboží v akci, výprodejích a novinkách. Nakupování formou rychlé nebo opakované objednávky. Historie objednávek v účtu. Možnost zasílání novinek a informací.