Home

Marketingová koncepce definice

Marketingová koncepce V. Sociální koncepce marketingu (směřující vývoj) Koncepce: dosažení ek. cílů podniku zaměření na cílové orientace koordinace definice cíle výsledek 5.1 Plánovací proces -situační analýza 5.2 Koncepce a cíle 5.3 Marketingový program 5.4 Marketingový plá 9.1 Definice marketingu Marketingová činnost je tedy realizována za předpokladu, že: Prodejní koncepce se zakládá na předpokladu, že spotřebitelé o výrobcích nejsou dostatečně informováni, že o nich vědí jen málo a že jejich vztah k podniku a jeh Marketing jako proces sociální / manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují, po čem touží, a to na základě produkce komodit, jejich směny za komodity jiné, anebo za peníze (Philip Kotler)

Definice marketingu Marketing je nauka o trhu, podnikatelská koncepce. Marketingová filozofie je filozofií úspěšného podnikání, která se plně prosadila ve vyspělých zemích na přelomu 70. a 80. let, a stává se podmínkou podnikatelského úspěchu a hlavním prostředkem rozvoje trhu. Marketing je tedy podnikatelskou filozofií Marketingová koncepce 2013-2016 Marketingová definice uţivatele: Uživatel je nejdůležitější osobou v knihovně. Uživatel není závislý na nás a našich službách, ale naše práce závisí na něm. Uživatel nás nikdy neruší, je smyslem naší práce. Uživatel vznáší své požadavky a tím spoluvytváří služby knihovny 4M kti ák4. Marketingová koncepce ÀVznikápostupnVzniká postupně nejdnejdříve v USA se stále rostoucííve v USA se stále rostoucí převahou nabídky nad poptávkou v polovin ě 50. let. 20. stol., rozvíjí se zejména v 70. a 80. letech 20. stol. vstol., rozvíjí se zejména v 70. a 80. letech 20. stol. v ostatních vyspělých zemíc 1 Marketing a marketingová koncepce 1.1 Co je to marketing? Definice marketingu A. Činnost, soubor zavedených postupů a procesů pro tvorbu, komunikaci, doručení a směnu nabídek, které přinášejí hodnotu zákazníkům, partnerům a společnosti jako celku. B. Manažerský proces sloužící k identifikaci, anticipaci a uspokojování požadavků zákazníků, a to se ziskem

MARKETINGOVÉ KONCEPCE: - Management, Marketin

marketingová koncepce. Definice ve slovníku čeština. marketingová koncepce. Příklady Přidat . Zastavit. Zápas Všechno přesný žádný slova . Marketingové koncepce. tmClass. Tato marketingová koncepce přispívá k názoru, že uváděné jméno by mohlo být pseudonymem. WikiMatrix Definice marketingové koncepce. Marketingová koncepce se zakládá na principu trvalé orientace dodavatele na aktivní a efektivní uspokojování potřeb spotřebitelů, jejím přijetím je zdůrazněna snaha o řešení problémů spotřebitele, nikoli vlastních problémů

1.3.4 Marketingová koncepce Definice marketingu podle Americké marketingové asociace (AMA) je následující: Marketing (management) je proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, které uspokojují cíle jednotlivc Rozdíl mezi komunikací a marketingovou komunikací: •Komunikace= proces sdílení určité informace s cílem odstranit či snížit nejistotu na obou komunikujících stranách • Marketingová komunikace = řízená komunikace, kterou firma využívá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin veřejnosti Definic marketingu existuje celá řada, nejčastěji používány jsou následující čtyři: Marketing je sociální a manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce komodit a jejich směny za jiné komodity nebo za peníze (KOTLER, 1989)

[MARKETINGOVÝ] systém / koncepce HALEK

Prodejní koncepce: Marketingová koncepce: 1. Důraz je kladen na výrobek 1. Důraz je kladen na přání a potřeby zákazníka 2. Firma nejdříve vyrábí 2. Firma nejdříve určí přání a potřeby zákaz- níka a podle toho vyrábí a řeší cenu i dis- tribuci výrobků 3. Nerozlišování zákazníků 3 Marketingová koncepce vychází zklíčového přesvědčení, že firmy musejí dosahovat svých cílů tak, že budou identifikovat zákaznické potřeby a uspokojovat je účinněji a efektivněji než konkurence. Koncepce vychází zdobře definovaných trhů, zaměřuje se na zákaznické potřeby 2.4 Holistická marketingová koncepce V současné době patří k nejmodernějším koncepcím holistická marketingová koncepce. Tato koncepce bere v úvahu vývoj, design, marketingové programy a procesy a to v celé jejich šíři a vzájemných souvislostech. Pokouší se tak sladit rozsáhlou problematiku marketingových aktivit. (20 Marketingová koncepce Je založena na principu trvalé orientace podniku na efektivní uspokojování potřeb spotřebitelů. Podnik zdůrazňuje snahu o řešení problémů spotřebitele, nikoliv vlastních problémů. Výrobní koncepce Předpoklad: spotřebitelé preferují výrobky levné a snadno dostupné. Výrobková koncepce Philip Kotler definuje marketingovou komunikaci takto: Koncepce, v jejímž rámci společnosti pečlivě integruje a koordinuje množství svých komunikačních kanálů, aby o organizaci a jejich produktech přinesla jasné, konzistentní a přesvědčivé sdělení. [KOTLER, 2007

marketingová asociace a její definice z roku 20041 vymezuje marketing jako činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytnutí hodnoty Marketingová koncepce je založena na rozpoznání potřeb zákazníků a schopnosti tyto potřeby uspokojovat lépe než konkurence. (Karlíček, 2013 Definice přijatá American Marketing Association (AMA) v roce 1985: Marketing je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, marketingové komunikace a rozšiřování myšlenek, výrobků a služeb za účelem vyvolání směny, uspokojující požadavky Marketingová koncepce Zákazníci a jejich potřeby jsou zde na. Definice marketingu měla v průběhu let mnoho podob. Je velice obtížné definovat Marketingová a sociální koncepce se snaží zohlednit potřeby zákazníka, navázat s ním dlouhodobý obchodní vztah a zároveň mít i pozitivní vliv na své okolí Marketingová koncepce - marketingové řízení, marketingový výzkum, marketingové prostředí, marketingový mix. Definice marketingu. Definice marketingu = proces plánování, realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců.

Marketingová strategie je nedílnou součástí podnikové strategie a představuje hlavní výchozí bod pro stanovení směru marketingové politiky podniku. Vytyčuje základn Marketingová komunikace definice Marketingová komunikace - Sun Marketin . Marketingová koncepce se objevila v polovině 50. let 20. století. Spotřebitelé jsou bráni jako partneři, kteří mají své potřeby, své názory a své postoje a hodnoty.. Základem této koncepce je poznávat a naplňovat požadavky a potřeby zákazníků.

marketingová nabídka = určitá kombinace produktů, služeb, informací nebo prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání Definice marketingu tři úhly pohledu na marketing koncepce společenského marketingu - úkolem organizace je určovat potřeby, přání a zájmy cílových trhů a poskytovat. Marketingová koncepce znamená přesun k filozofii orientované na zákazníka. Důraz klade na vytváření, poskytování a sdělování lepší hodnoty pro zákazníka na zvolených cílových trzích a to efektivnějším způsobem než konkurence. Cílem podniků je nabídnout ty pravé výrobky pro své zákazníky 1 Marketing a marketingová koncepce Po této kapitole budete umět charakterizovat vztah tržního hospodářství a marketingu. Rozeznáte marketingově orientované řízení podniku. Budete umět vysvětlit marketingové koncepci a hierarchii potřeb. Dokážete identifikovat nabídku a poptávku v cestovním ruchu. Budete umět vysvětlit. 1.1.2 Marketingová koncepce Jestliže marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot, musíme si vysvětlit následující důležité pojmy: potřeby, přání

Marketingová koncepce, jejímž předpokladem je, že firma může dosáhnout stanovených cílů, pokud dokáže rozpoznat potřeby a přání cílových trhů a poskytnou požadované uspokojení lépe než konkurence, vnímá produkt jako prostředek, který uspokojí potřeby a přání zákazníků, a prostřednictvím uspokojení. Výrobková koncepce. výrobce se snaží vylepšovat výrobky co nejvíce - často opomene, jaké jsou přání a potřeby zákazníků - marketingová krátkozrakost (ta je vždy ve spojení s výrobkovou koncepcí) Prodejní koncepce Prodej všechno, co máš. 30. - 50

marketingová koncepce 4P (produkt, place, price, promotion) není v dněšním světě dostaþující a klíþem k ovládnutí trhu se stává schopnost zkracovat inovaþní cyklus, kvalitní, rychlé a kreativní obsluhy trhu. Jen firmy které tyto podmínky dobře zvládají se stávají úspěšnými. [4 1 marketingovĚ ŘÍzenÁ organizace 2 1.1 marketingovÁ koncepce 2 1.2 model 7s 4 1.3 internÍ analÝza 5 2 marketingovÉ rozhodovÁnÍ a informace 6 2.1 marketingovÉ nÁstroje 6 2.2 rozhodovacÍ situace a informaČnÍ systÉm 8 2.3 metody a techniky vÝzkumu trhu 9 3 marketingovÉ plÁnovÁnÍ a strategie 1

Výpisky.docx - 1 Marketing a marketingov koncepce 1.1 Co ..

Prodejní koncepce Koncepce je založena na tom, že spotřebitel není při nákupu aktivní a je tedy třeba ho pobídnout ke koupi produktu pomocí různých způsobů prodeje a propagace. Cílem této koncepce je prodat to, co již bylo vyrobeno, ne však to, co zákazník požaduje. [6] Marketingová koncepce •Definice AMA (Americká marketingová společnost) 1985: Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující potřeby jedinců a organizac 1. Výrobní koncepce 2. Výrobková koncepce 3. Prodejní koncepce 4. Marketingová koncepce 5. Společenská koncepce (eko-sociální) 1. Výrobní koncepce • Zásada: Vyrob co nejlevněji a prodáš, • jedná se o nejstarší podnikatelskou koncepci, která se uplatňovala v letech 1900 až 1920 Definice: Marketing je metoda usměrňování a aktivního ovlivňování konkrétní činnosti. Marketingová koncepce se orientuje na trh. Na cílové skupiny spotřebitelů a na uspokojování jejich potřeb, přičemž integruje do své podstaty vše důležité, co byl

[halek

Marketingová koncepce - marketingové řízení, marketingový výzkum, marketingové prostředí, marketingový mix. Definice marketingu. Definice marketingu = proces plánování, realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců. Definice marketingu z pohledu firmy zní: Marketing je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, marketingové komunikace a rozši ování myšlenek, výrobk $ a služeb za účelem vyvolání směny, uspokojující požadavky jednotlivc $ i organizací 1.2.Holistická marketingová koncepce Holistická marketingová koncepce je jedním z nejnovějších přístupů k marketingu. Tato koncepce vznikla hlavně z důvodu zásadních změn v souasném marketingovém prostředí, kdy je potřeba komplexní marketingový přístup, zejména z důvodů globalizace

marketingová koncepce - češtině definice, gramatika

 1. 4. Marketingová koncepce . Nejdůležitější úkol manažerů v jejich organizaci je rozumět potřebám a přáním zákazníků na trhu a přizpůsobit organizaci řízení tak, aby výrobky nebo služby byli dodávány na trh dříve a efektivněji než dodává konkurence . To znamená, že management firmy má dvě základní role
 2. Základy marketingu Průvodce studijní oporou 6 PRŮVODCE STUDIJNÍ OPOROU Studijní opora Základy marketingu je určena studentům studijního oboru Management
 3. Definice podle J. Dufka: Marketing není jen průzkum trhu, propagace a prodej, ale celková marketingová koncepce podnikání, jejímž cílem a výsledkem je optimální prodej. Jde nejen o orientaci na již existující poptávku, ale zejména na odhalování a ovlivňování budoucích potře

Marketingová koncepce Marketingová koncepce vychází z předpokladu, že firma může dosáhnout stanovených cílů, pokud správně odhadne přání a potřeby zákazníka na cílovém trhu a dokáže je uspokojit efektivněji než konkurence.1 Marketingová koncepce je tedy orientovaná na zákazníka Všechna videa jsou zdarma dostupná na ekospace.cz a bez jakékoli registrace Marketingová Koncepce Dle Křesťana je marketingová koncepce definována takto: Cílem k dosažení cílů organizace je určování potřeb a požadavků cílových trhů a jejich uspokojení efektivní formou. (Křesťan, 2008, s. 15). Hlavní prioritou a trvalým zájmem podniku je zákazník a jeho potřeby. Tato koncepce

Video: Definice marketingu - k

Holistická marketingová koncepce-- autor: Barčík Tomáš Psychotronika - základní teoretická koncepce-- autor: Válek Oldřich Základy sociální koncepce ruské pravoslavné církve Nové trendy v leadershipu-- autor: Pauknerová Daniela, Jarošová Eva, Lorencová Hana Moc slova-- autor: Křivancová Michael D/ Marketingová koncepce 3/ přizpůsobování se trhu - tvorba přizpůsobených marketingových programů (nabídka internetového připojení pro základní školy) , 4/ podněcování trhu - podpora poptávky po daném produktu (nabídky připojení na určité období zdarma, doplněné o možné vyzkoušení dalších služeb - třeba TV. marketingové koncepce bychom mohli shrnout do následujícího schématu. Obrázek 1: Marketingová koncepce Zdroj: vlastní úprava schématu dle Kotlera1 Různí autoři zaujímají k marketingu odlišné postoje, lze pozorovat rozdíl mezi sociálním a manažerským přístupem k marketingu. V následujícím textu je uveden

Marketing - Wikipedi

 1. 1.3.1 Holistická marketingová koncepce Právě holistický marketing je založen na vývoji a vzájemné závislosti veškerých marketingových aktivit a procesů, zároveň uznává nutnost širokého a integrovaného pohledu na problém [20]. Jiná definice popisuje holistický marketing jako design a implementaci marketingovýc
 2. 8 Marketingová komunikace e-commerce Cíle výuky modulu • identifikovat hlavní formy online marketingové komunikace. • Vysv ětlete náklady a p řínosy on-line marketingové komunikace. • Prodiskutujte zp ůsoby, jimiž m ůže být web použit jako marketingové komunika ční nástroj. Definice
 3. 1.1 Marketing a tržní prostředí 1.1.1 Trh a marketing Když chceme analyzovat a pochopit podstatu jakéhokoliv procesu či jevu je potřeba znát podmínky jeho vzniku, vývoje, faktory ovlivňující jeho fungování
 4. opatření ve zvolené oblasti. Může to být strategie, koncepce, rozvojový plán, akní plán atd. (MMR, 2012). Marketingová strategie Specifickým þasto používaným termínem je marketingová strategie, která oznaþuje způsob jednání organizace vůči zákazníkům, zahrnující orientaci na určité segmenty zákazníků, výbě

Návrh Marketingové Strategie Firmy Liquid Design, S

Definice, vzorec a příklad výpočtu. Marketingová strategie. Mnoho lidí určitě slyšelo nebo se setkalo na internetu s podmínkami, jako je míra prokliku (CTR) nebo Konečná sazba. Všechny tyto pojmy jsou spojeny jedním společným pojmem - konverzí v prodeji Definic marketingové komunikace je celá řada. Ale dobrá definice je např. tato: Marketingová komunikace je v tomto širokém pojetí systémem využívání principů, prvků s postupů marketingu při prohlubování a upevňování vztahů mezi producenty, distributory a zejména příjemci (zákazníky). [KAŠÍK, 2009]

REGISTRACE na workshop v Brně: https://zsf.cz/eshop/marketingova-strategie-s-filipemAhoj, dnes si něco řekneme o marketingové strategii a cíli. Všech příspě.. Zkontrolujte 'marketingová koncepce' překlady do portugalština. Prohlédněte si příklady překladu marketingová koncepce ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Výukový materiál s názvem marketing uvádí čtenáře do kompletní problematiky tohoto oboru. Je zde popsán historický vývoj marketingu, včetně využití marketingových strategií na současném trhu. Velká část práce je věnována marketingovým analýzám, jež představují velice důležitý zdroj dat, jež je využíván managementem pro aplikaci zvolené strategie 2.1.1 Pojem marketing a jeho definice, marketingová strategie Mnoho lidí si pod pojmem marketing p ředstavuje prodej nebo reklamu, ale to je pouze nepatrná část samotného marketingu. Tak nap říklad správn ě zacílená reklama a v důsledku toho zvyšující se objem prodeje jsou sice výsledkem kvalitního marketing Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Marketingový plán vybrané organizace vypracoval samostatně pod odborným dohledem vedoucího diplomové práce za použit

Ekonomika - Vf

Marketingová koncepce se objevila v polovině 50. let 20. století. Spotřebitelé jsou bráni jako partneři, kteří mají své potřeby, své názory a své postoje a hodnoty.. Základem této koncepce je poznávat a naplňovat požadavky a potřeby zákazníků (například pomocí průzkumu trhu) a jim přizpůsobovat výrobní program. Marketingová strategie je jeden ze stěžejních dokumentů, který má poskytnou rámec pro řízení marketingu turistické oblasti. Součástí dokumentu je podrobná analýza turistické oblasti, a to jak z pohledu marketingu, tak i z pohled

Martin Růžička - MSIC

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingový průzkum trhu vybraného produktu Diana Rusiňákov zisky. Z tohoto d vodu je správná marketingová filozofie rozhodující pro každou organizaci a je malá nebo velká, i je zisková nebo nezisková organizace, podnikající v tuzemsku i na celosv tové úrovni.(4) 2.1.1. Definice Marketingu Definice marketingu dle Kotlera

Ing.Tomáš Hajíček,MSc. - Marketing - Marketingová komunikac

 1. 2 Marketing a marketingová koncepce 43 2.1 Tržní hospodářství a marketing 44 2.2 Marketingová koncepce aneb Marketingový směnný proces 46 2.3 Nabídka v odvětví cestovního ruchu 55 2.4 Formy trhu 57 2.5 Stručný přehled vývoje podnikatelských koncepcí 58 Shrnutí kapitoly 6
 2. 2 Marketing a marketingová koncepce 43 2.1 Tržní hospodářství a marketing 44 2.2 Marketingová koncepce aneb Marketingový směnný proces 45 2.3 Stručný přehled vývoje podnikatelských koncepcí 59 Shrnutí kapitoly 64 Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 65 Poznámky 6
 3. Check 'marketingová koncepce' translations into English. Look through examples of marketingová koncepce translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar
 4. Marketingová koncepce managementu, tržní orientace firmy. 10. Základní metody analýzy trhu, zákazníků, konkurence, komunikace a distribuce. cenou a náklady. Základní lineární model, fixní a variabilní náklady, výnosy, definice zisku. Stupeň provozní páky. 5. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Přímé a.
 5. Definice Co jsou reklamní slogany? Reklamní slogany jsou jedním ze základních prvků marketingové komunikace.Reklamní slogany jsou prostředkem k budování povědomí o značce.Reklamní slogany jsou logem v textové podobě.Reklamní slogany jsou hlavními pilíři úspěšné reklamní kampaně.Reklamní slogany jsou jádrem každého poselství společnosti.Reklamní slogany jsou.
 6. Marketing, jeho definice, ziskovost, cíle, nevýdělečný sektor, Koncepce marketingu, globalizaceDefinice MK.: Marketing je vše, co se orientuje na zákazníka, začíná myšlenkou co vyrábět a končí uspokojeným zákazníkem.Význam a obsah marketingu:Význam: Marketing je proces řízení, zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování.

Zpracované okruhy z Marketingu ke zkoušce / Vypracované

Koncepce produktu se však zaměřuje spíše na produkt než na potřeby zákazníků, které mají být uspokojeny, a výsledkem je marketingová krátkozrakost. Definice koncepce výroby Koncepce výroby je založena na předpokladu, že spotřebitelé budou mít rádi výrobek, který má širokou dostupnost a jsou cenově dostupné z definice vidíme, že na zákazníka je kladena velká pozornost. 13 1.1 Podnikatelské koncepce Sociální marketingová koncepce Cílem sociální marketingové koncepce je soulad zákazníkových potřeb s dlouhodobými sociálními i etickými zájmy společnosti. Pokud firma chce tuto podnikatelsko Marketingová koncepce pro inzertní noviny zdarma 1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Marketingová koncepce pro inzertní noviny zdarma Bakalářská práce Au..

Návrh Marketingové Strategie Pro Společnost Vimpex

Prodejní koncepce - navazuje na předchozí dvě a jejím cílem je, aby zákazník více kupoval vyráběné výrobky, je zaměřena na masivní propagaci a reklamu. Marketingová koncepce - řeší nedostatky předchozích koncepcí, zaměřuje se na potřeby a přání zákazníků a tomu pak přizpůsobuje svoji aktivitu tak, aby tyt Výroba a marketing Marketingové postupy v personalistice Definice Předmět marketingu Vývoj teorie marketingu Vývoj teorie marketingu Vývojové fáze managementu Marketingová koncepce Marketingové desatero (Miloslav Cváček) Marketingové desatero (Miloslav Cváček) Proces marketingového řízení Proces marketingového řízení.

1.,2.,3. přednáška (Marketingové koncepce), ERE17E ..

1 Definice cíl Koncepce a úvod do ešené problematiky 1.1 Východiska Koncepce Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2020 - 2030 (dále jen Koncepce) je novým strategickým rozvojovým dokumentem kraje navazujícím na předcházející Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje z let 2015 až 2020 Srovnání cen Holistická marketingová koncepce. Nejlevnější e-shop NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY. Cena 174 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně Marketingová strategie 27 podnikatelské koncepce, ale nezapomeneme ani na negativní vlivy na chování zákazníků a vůbec na celou dnešní, výrazně na konzum orientovanou spo-lečnost. Také si vysvětlíme, co se rozumí pod pojmem marketin 1 VY_32_INOVACE_MAR_83 Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice Ing. Dagmar Novotná Obchodní akad..

Produktová strategie - 1

Record detail - marketingová koncepce - Detailed record view - Parlamentní knihovna České republik Žáci vyjadřují své názory, tvoří definice, snaží se určité věci charakterizovat a učitel slouží jen jako jakýsi koordinátor, který je navádí, koriguje a snaží se je dovést k obecně platném BIBLIOGRAFICKÁ CITACE MRKVOVÁ, A. Návrh marketingové strategie pro firmu . Brno: Vysoké u čení technické v Brn ě, Fakulta podnikatelská, 2010 marketingová koncepce (n.). 1. Různé akce zaměřené na zjištění, předpovídání nebo stimulování potřeb spotřebitelů s cílem přizpůsobit jim výrobu a odbytovou strategii

CO JE MARKETING? Základní pojmy, které musíte znát V této kapitole si úvod do marketingu projedeme opravdu rychle a z pohledu školních pouček, dnes i zastaralých pojetí marketingu. V dalších kapitolách vše dále rozepíšu a vysvětlím podrobněji. O dnešních metodách si povíme v jiných článcích. Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a. Tyto pístupy se obvykle oznař čují jako podnikatelské koncepce. Existuje 5 základních kon-cepcí, které ovlivňují charakter činností ve firmě i na trhu: 1. koncepce výrobní (1900 až 1920), 2. koncepce produktová = výrobková (1920 až 1940), 3. koncepce prodejní (1930 až 1950), 4. koncepce marketingová (1950 až 1970), 5 Definice marketingu: - je proces výzkumu trhu, prodeje výrobků či služeb, jehož cílem je udělat taková opatření, aby byl nový produkt uváděn na trh ve vhodný čas za vhodnou cenu marketingová koncepce; sociální koncepce . VÝROBNÍ KONCEPCE (1900 - 1920 Kniha Holistická marketingová koncepce:Publikace Holistická marketingová koncepce si klade za cíl přinést ucelenější pohled na holistickou marketingovou koncepci, která se v současnosti zdá být nejmodernější podnikatelskou koncepcí a jedinou možnou cestou vpřed